Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relation Between Life Goals and Career Adapt-Abilities: An Investigation of the Mediating Role of Hope

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.200, ss.59-76, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Role of Life Satisfaction and Parenting Styles in Predicting Delinquent Behaviors among High School

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.3, ss.1744-1748, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE INFLUENCE OF DECISION-MAKING STYLES ON EARLY ADOLESCENTS' LIFE SATISFACTION

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.40, sa.9, ss.1523-1536, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Quality of School Life and Burnout as Predictors of Subjective Well-Being among Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.9, sa.3, ss.1223-1235, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation of the Family Characteristics of Bullies, Victims, and Positively Behaving Adolescents

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, sa.3, ss.821-832, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are analysis of parent-female adolescent relationships in female adolescent suicides

CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION, cilt.28, ss.190-197, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An investigation of the anger levels of residents: medical compared with surgical disciplines

POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL, cilt.81, sa.960, ss.653-656, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ergenlerde saldırganlık: Duygu düzenleme ve duygusal başa çıkmanın rolü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.1198-1208, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç Yetişkinlerde Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.366-383, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi/ Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.4, sa.1, ss.1-11, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.30-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Adaptation of Children's Knowledge of Abuse Questionnaire-Revised (CKAQ-R) to Turkish: Validity and reliability study

Elementary Education Online, cilt.19, sa.1, ss.384-392, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2?nin Türkçe?ye Uyarlama Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.11, ss.1540-1565, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde İntihar Olasılığı: Benlik Saygısı ve Öfke Açısından İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.10, ss.1522-1543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde İnternet Bağımlılığı: Saldırganlık ve Duygusal Başa Çıkmanın Rolü

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilinçli Farkındalık ve Algılanan Stres İlişkisinde Ruminasyon ve Olumsuz Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.3, ss.1004-1019, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılığın Akademik Erteleme Üzerindeki Rolü

The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.57, ss.380-387, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Resilience on Academic Procrastination in High School Students

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.11, sa.57, ss.380-387, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Tutumları ve Duygusal Zeka

International Online Journal of Educational Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social support and coping styles in predicting suicide probability among Turkish adolescents

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.1, ss.145-154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Üniversite Öğrencilerinde Umut ve Psikolojik İyi Oluş arasındaki İlişkide Yaşam Amacının Aracı Rolü

International Journal of Social Science, sa.62, ss.103-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinde zorbalığı yordamada duygusal zekanın rolü

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, sa.38, ss.131-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stres ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişkide sosyal problem çözmenin aracı ve düzenleyici rolü

Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.1, ss.803-818, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANI Ş MAN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.52, ss.57-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda zorbalığı önleme ve müdahale etmeye yönelik yapılan uygulamalar: Psikolojik danışman görüşleri

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.52, sa.1, ss.57-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaygı bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerde sosyal beceri ve benlik saygısı

Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.46, ss.381-389, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Validity and reliability of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire in Turkish adolescents

Educational Research and Review, cilt.11, sa.20, ss.1931-1943, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Decision-making and problem-solving as a well-being indicator among adolescents

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.11, ss.720-727, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parenting styles and life satisfaction of Turkish adolescents

Educational Research and Reviews, cilt.7, sa.26, ss.577-584, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi

ilköğretim online, cilt.11, sa.4, ss.897-914, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde kontrol odağını yordamada karar verme ve problem çözmenin rolü

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde zorbalığı yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü

İlköğretim Online, cilt.9, sa.2, ss.1159-1173, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High school students’ career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels

Electronic Journal of Research in Education Psychology, cilt.8, sa.1, ss.263-280, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.263-274, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.28, sa.3, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin öznel ve psikolojik iyi olmalarını yordayan değişkenlerin incelenmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.27, ss.43-65, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationships between loneliness and psychological well-being among Turkish university students

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.109-118, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.203-218, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bullying At Primary Schools: Prevalence And Nature

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, cilt.3, sa.28, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin düşünme gereksinimi ve cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerinin karşılaştırılması

Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.25, ss.45-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kekeme ve kekeme olmayan çocukların anne-çocuk ilişkisini reddedici algılama düzeylerine göre öz-kavramlarının karşılaştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.25, ss.49-59, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öfke Yönetimi Becerileri Programının Ergenlerin Öfke ve Saldırganlık Düzeyine Etkisi

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.153-167, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin cinsiyet ve cinsiyet rollerinin benlik imajlarına etkisi

EĞİTİM VE BİLİM, cilt.27, sa.125, ss.28-35, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigara içme davranışlarına göre üniversite öğrencilerinin kontrol odağı ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin karşılaştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.21, ss.8-16, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kekemelik üzerine

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.6, ss.37-48, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği: Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışması

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.33-39, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde aile ortamındaki stres etkenleri ve stresle başaçıkma yolları

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.4, ss.65-73, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde sosyal anksiyete düzeyleri, aleksitimi ve stresle başaçıkma

NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, cilt.34, sa.3, ss.127-134, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk örselenme yaşantıları ve öz duyarlığın yaşam doyumu üzerindeki, rolü

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 24 - 27 Eylül 2019, ss.365-370

Yaşam doyumunun anne ve babadan algılanan duygusal istismara göre incelenmesi

icomus İnternational Conferance on Multidisciplinary Sciences, 24 Ağustos 2019, ss.13-21

ERGENLERDE ÖZKIYIM OLASILIĞI: CİNSİYET VE BENLİK SAYGISININ ROLÜ

International Symposium of Academic Studies in Education and Culture, 13 - 15 Eylül 2018

Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.38

Life Satisfaction as a Mediator of the Link Between Emotional Intelligence andAggression

27th Internatinal Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3830-3832

Sense of Coherence and Hope as Predictors of University Students’xx Subjective Well-Being

27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3603-3605

Life satisfaction as a predictor of link between emotional intelligence and agression

27. International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3831-3832

Kardeş İlişkileri Ölçeği nin Türkçe ye uyarlama çalışması

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

Lise öğrencilerinde psikolojik dayanıklılığın akademik erteleme üzerindeki rolü

I. Avraysa Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Ergenlerde Saldırganlık Duygu düzenleme ve duygusal başa çıkmanın rolü

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak yaşam doyumu ve duygusal zeka

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.683-685

Children’s Emotional Attributions and Moral Reasoning

3. International Congress on Early Childhood Education, 12 - 15 Eylül 2012

Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2008, ss.23

İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007

The examination of the Turkish youth life satisfaction according to their just world belief level of political participation and orientation

Change and Resistance: A International Conferance on Social Transformations and Education, Gdansk, Polonya, 15 Haziran 2005 - 17 Haziran 2007

İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi

1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddete ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mart 2006

İlköğretim okullarında zorbalığın incelenmesi

1. Şiddet ve Okul: Okul ve çevresinde Çocuğa Yönelik Şİddet ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum, 28 Mart - 31 Ocak 2006

n Investigation of The Anger Levels of Medicine Faculty Residents

The Second Mediterreanian Emergency Medicine Congress, Barcelona, İspanya, 13 - 17 Eylül 2003

Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 0207 - 19 Ekim 2007, ss.298

Kitap & Kitap Bölümleri

Pozitif Psikoloji

Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, Burhan Çapri, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.737-775, 2020

Grubun Sonlandırma Aşaması

Psikolojik Danışmada Gruplar Süreç ve Uygulama, Ferda Aysan, Seher Balcı Çelik, Aslı Uz Baş, Editör, Nobel, Ankara, ss.265-284, 2016

Grubun Eylem Aşaması

Psikolojik Danışmada Gruplar Süreç ve Uygulama, Ferda Aysan, Seher Balcı Çelik, Aslı Uz Baş, Editör, Nobel, Ankara, ss.227-264, 2016

Pozitif Psikolojinin Türkiye'deki Durumu

Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Korkut Owen F., Özyürek R., Owen D.W., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.275-310, 2015

Öznel İyi Olma

Yaşam Doyumu Seçme Konular, Doğan S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-22, 2015

Öznel İyi Olma

Yaşam Doyumu Seçme Konular, Selen Doğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-22, 2015

Pozitif Psikolojinin Türkiye'de Durumu

Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler Cilt 3, Fidan Korkut Owen, Ragıp Özyürek, Dean W. Owen, Editör, Nobel, Ankara, ss.275-310, 2015

Kişilik Gelişimi Psikososyal Gelişim Kuramı

Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Çeçen Eroğul, R., Yurtal, F., Editör, Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.257-286, 2014