Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relation Between Life Goals and Career Adapt-Abilities: An Investigation of the Mediating Role of Hope

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.59-76, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Life Satisfaction and Parenting Styles in Predicting Delinquent Behaviors among High School

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.1744-1748, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE INFLUENCE OF DECISION-MAKING STYLES ON EARLY ADOLESCENTS' LIFE SATISFACTION

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.40, ss.1523-1536, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Quality of School Life and Burnout as Predictors of Subjective Well-Being among Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.9, ss.1223-1235, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation of the Family Characteristics of Bullies, Victims, and Positively Behaving Adolescents

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, ss.821-832, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are analysis of parent-female adolescent relationships in female adolescent suicides

CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION, cilt.28, ss.190-197, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genç Yetişkinlerde Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.366-383, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.30-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2?nin Türkçe?ye Uyarlama Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.18, ss.1540-1565, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde İntihar Olasılığı: Benlik Saygısı ve Öfke Açısından İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.17, ss.1522-1543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilinçli Farkındalık ve Algılanan Stres İlişkisinde Ruminasyon ve Olumsuz Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.1004-1019, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Resilience on Academic Procrastination in High School Students

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.11, ss.380-387, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social support and coping styles in predicting suicide probability among Turkish adolescents

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, ss.145-154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Tutumları ve Duygusal Zeka

International Online Journal of Educational Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde umut ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkide yaşam amacının aracı rolü

The Journal of Academic Social Sciences Studies, cilt.62, ss.103-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI YORDAMADA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, ss.131-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul öğrencilerinde zorbalığı yordamada duygusal zekanın rolü

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, ss.131-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaygı bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerde sosyal beceri ve benlik saygısı

Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.381-389, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Validity and reliability of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire in Turkish adolescents

Educational Research and Review, cilt.11, ss.1931-1943, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Decision-making and problem-solving as a well-being indicator among adolescents

Educational Research and Reviews, cilt.8, ss.720-727, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parenting styles and life satisfaction of Turkish adolescents

Educational Research and Reviews, cilt.7, ss.577-584, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi

ilköğretim online, cilt.11, ss.897-914, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High school students’ career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels

Electronic Journal of Research in Education Psychology, cilt.8, ss.263-280, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.263-274, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okullarında zorbalığın yaygınlığı ve doğası

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.28, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin öznel ve psikolojik iyi olmalarını yordayan değişkenlerin incelenmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.27, ss.43-65, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationships between loneliness and psychological well-being among Turkish university students

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.109-118, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.203-218, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ergenlerin düşünme gereksinimi ve cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerinin karşılaştırılması

Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.45-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öfke Yönetimi Becerileri Programının Ergenlerin Öfke ve Saldırganlık Düzeyine Etkisi

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, cilt.2, ss.153-167, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin cinsiyet ve cinsiyet rollerinin benlik imajlarına etkisi

EĞİTİM VE BİLİM, cilt.27, ss.28-35, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kekemelik üzerine

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, ss.37-48, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği: Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışması

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, cilt.7, ss.33-39, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde aile ortamındaki stres etkenleri ve stresle başaçıkma yolları

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.4, ss.65-73, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yaşam doyumunun anne-babadan algılanan duygusal istismara göre incelenmesi

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2019

Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.38

Sense of coherence and hope as predictior of university students' subjective well-being

27. International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.1603-1604

Life satisfaction as a predictor of link between emotional intelligence and agression

27. International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3831-3832

Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2008, ss.23

İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi

1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddete ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mart 2006

Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 0207 - 19 Ekim 2007, ss.298

Kitap & Kitap Bölümleri

Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler

Pozitif Psikolojinin Türkiye'deki Durumu, Korkut Owen F., Özyürek R., Owen D.W., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.275-310, 2015

Yaşam Doyumu Seçme Konular

Öznel İyi Olma, Doğan S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-22, 2015

Eğitim Psikolojisi El Kitabı

Kişilik Gelişimi Psikososyal Gelişim Kuramı, Çeçen Eroğul, R., Yurtal, F., Editör, Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.257-286, 2014