Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü


CENKSEVEN ÖNDER F. , YALNIZCA YILDIRIM S.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.30-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.30-53

Özet

Bu araştırmada ergenlerin duygusal zeka ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü incelenmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma 451’i kız, 366’sı erkek toplam 817 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ergenlerin duygusal zeka düzeylerini belirlemek için “Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği”, saldırganlık düzeylerini belirlemek için “Saldırganlık Ölçeği”, yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için “Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Ergenlerde duygusal zeka ile saldırganlık arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık rolünü belirlemek için regresyon temelli bootstrapping işlemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerde saldırganlık ile duygusal zeka ve yaşam doyumu arasında negatif yönlü; duygusal zeka ve yaşam doyumu arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Yaşam doyumunun aracılık etkisini incelemek amacıyla yapılan Sobel Z Testi ve bootstrapping sonuçları; ergenlerde yaşam doyumunun duygusal zeka ve saldırganlık arasındaki ilişkide tam aracı role sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlar daha önce yapılan araştırmalar ışığında tartışılmış, sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

The study aims to examine the mediatory role of life satisfaction in the relation ship between emotional intelligence and agression. The study sample consisted 817 high school students, 451 of whom were female (55.20%) and 366 of whom were male (44.80%). Bar-On emotional Intelligence Scale, Agression Scale and Multidimensional Student Life Satisfaction Scale were used in the study. Bootstrapping method were conducted to determine the mediating role of life satisfaction in relationship between emotional intelligence and aggression. As a result of the correlation analysis, it was found that there was a negative correlation between adolescents’ aggression and emotional intelligence and adolescents’ agression and life satisfaction. It was found that therewas positive correlation between emotional intelligence and life satisfaction. The study results related to bootstraping procedures demonstrated that life satisfaction played full mediator role in the relationship between emotional intelligence and agression in adolescent. The results were discussed in light of previous studies, and recommendations were made for the following researches.