Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması


Yılmaz Y., Cenkseven Önder F.

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi/ Journal of Innovative Approaches in Education, vol.4, no.1, pp.1-11, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı Walsh, Rassafiani, Mathews, Farrell ve Butler (2010) tarafından geliştirilen ve Walsh ve ark. (2012) tarafından revize edilen Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği’nin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırma örneklemi ilkokul (n=105), ortaokul (n=88) ve lisede (n=26) görev yapan 127’si (%58) kadın 92’si (%42) erkek toplam 219 öğretmenden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması yapılan ölçek 14 maddeden ve 3 alt ölçekten (yükümlülük, kaygı ve güven) oluşmaktadır.  Yapı geçerliğin incelenmesi amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre sınanan modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır ve elde edilen boyutlar ölçeğin orijinal hali ile örtüşmektedir. Güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin tamamı için Cronbach alfa katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları ise Yükümlülük .82, Kaygı .67 ve Güven .43 şeklindedir. Araştırma sonucunda Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği’nin öğretmenlerin cinsel istismar durumlarını bildirmeye yönelik tutumlarını ölçmede toplam puanda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.