Ergenlerde İntihar Olasılığı: Benlik Saygısı ve Öfke Açısından İncelenmesi


CENKSEVEN ÖNDER F. , BÖLÜKBAŞI A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.17, ss.1522-1543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1522-1543

Özet

Araştırmada (a) ergenlerde intihar olasılığının, benlik saygısı, sürekli öfke, içe yönelik öfke, dışa yönelik öfke ve öfkenin kontrolü arasındaki ilişkileri ve (b) benlik saygısı, sürekli öfke, içe yönelik öfke, dışa yönelik öfke ve öfkenin kontrolünün intihar olasılığını ne düzeyde yordadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada “İntihar Olasılığı Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 214 kadın (%50.2), 212 erkek (%49.8) olmak üzere toplam 426 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrenciler 15-18 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 15.89’dur (Ss=.85). Araştırmada değişkenler arası ilişkileri belirlemek üzere Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda intihar olasılığı ile benlik saygısı ve öfke kontrolü arasında negatif yönde; benlik saygısı sürekli öfke, içe ve dışa yönelik öfke arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda öfke kontrolü değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin intihar olasılığının anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.

The aim of this study is to examine the relationships between suicide probability, self-esteem, trait-anger, anger-in, anger-out and anger control and also to reveal the predictive power of self-esteem, trait-anger, and anger-in, anger-out and anger control on suicide probability among adolescents. In this research, “Suicide Probability”, “Rosenberg Self-Esteem Scale”, and “The State-Trait Anger Scale” were used. This research was conducted on 426 high school students (214 females, 50.2%; 212 males, 49.8%). Participants ranged in age between 15 and 18 years and mean age of the participants was 15.89 (sd=.85). Pearson correlational analysis and multiple linear regression were conducted to reveal the relationships between study variables. According to research results, it was concluded that suicide probability was negatively correlated with self-esteem and anger control, whereas it was positively correlated with trait anger, anger-in, anger-out. Also, all variables of the research apart from anger control were found to be a significant predictor of suicide probability among adolescents in present study.