Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2?nin Türkçe?ye Uyarlama Çalışması


CANOĞULLARI AYAZSEVEN Ö., CENKSEVEN ÖNDER F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.11, pp.1540-1565, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 11
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1540-1565

Abstract

In this study, it was aimed to test the validation of a valid and reliable scale by making the Turkish adaptation study of Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (Caplan, 2010) applied on high school students. The study included a simple random sample of 492 adolescent students-245 girls and 247 boys - attending ninth, tenth, eleventh and twefth grades, to three different high schools that are obligated to ministry of national education in Hatay and Adana between 2017 and 2018 education years. The construct validity of the scale was analyzed by confirmatory factor analysis (CFA). As a result of CFA, it was observed that the four-factor structure produced good fit values. Correlation values between the factors ranged from .12 to .59. In order to test the criterion validity of the scale, the relationship between the Brief Symptom Inventory Depression Sub-dimension and Young Internet Addiction Test Short Form was examined. A significant positive correlation was found between GPIUS 2 and internet addiction and depression. The Cronbanch Alpha internal consistency coefficient of the subscales ranged from .51 to .83, while the Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the whole scale was .85. As a result, it is seen that GPIUS 2 is a valid and reliable scale that can be used on high school students in order to determine the trend towards problematic internet use.

Bu çalışmada lise öğrencileri üzerinde uygulanan Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2’nin (Caplan, 2010) Türkçe uyarlama çalışmasını yaparak geçerli ve güvenilir bir ölçek olup olmadığını sınamak amaçlanmıştır. GPİKÖ 2’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması için araştırmanın çalışma evreni 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Adana ili Yüreğir ve Sarıçam ilçesi sınırları içinde birer lise ve Hatay ili İskenderun ilçesinden bulunan bir lise toplam üç liseden 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden kız ve erkek öğrencilerden oluşmuştur. 245 kız, 247 erkek toplam 492 öğrenci çalışma grubuna alınmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) çözümlenmiştir. DFA sonucunda dört faktörlü yapının iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. Faktörler arasındaki korelasyon değerleri .12 ile .59 arasında değişmektedir. Ölçeğin ölçüt geçerliliğini sınamak için Kısa Semptom Envanteri Depresyon Alt Ölçeği ve Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu puanları ile ilişkisine bakılmıştır. GPİKÖ 2 ile depresyon ve internet bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Alt ölçeklerin Cronbanch Alfa iç tutarlık katsayısı .51 ile .83 arasında değişirken ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .85 bulunmuştur. Sonuç olarak, GPİKÖ 2’nin problemli internet kullanımına yönelik eğilimin belirlenmesi amacıyla lise öğrencileri üzerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür.