Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Humor Styles and Socio-Demographic Variables as Predictors of Subjective Well-Being of Turkish University Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.158-170, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Investigation of University Students' Critical Thinking Disposition and Perceived Problem Solving Skills

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.9, ss.57-74, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An prediction of hopelessness and state-trait anxiety levels among teacher candidates before the KPSS exam

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, ss.953-974, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Burnout and humor relationship among university lecturers

HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, cilt.20, ss.73-92, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SURİYELİ AİLELERİN AİLE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.29, ss.368-386, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A systematic review of the approaches enhancing the mathematics achievement

Journal of Education Culture and Society, cilt.11, ss.171-182, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.853-868, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cheating in the exams attitudes, opinions and self- esteem of classroom teachers’ students

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.6, ss.15-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN ALGILADIKLARI AİT OLMA VE ÖĞRETİM ELEMANLARI MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARINI YORDAMA DÜZEYİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.241-256, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.1103-1121, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.242-253, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.1-15, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.251-268, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkokul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.243-258, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tükenmişliğin Mesleğe Bağlılıkla İlişkisi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.272-289, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.243-256, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının iş değişkenleri ile ilişkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.13, ss.223-238, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR, OTOMATİK DÜŞÜNCELER, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.77-94, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilerarası Problem Çözme Envanterinin Yetişkin Örnekleminde Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

ULUSLARARSI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.1073-1724, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlik tutumlarının incelenmesi

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.49-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.12, ss.215-234, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYALYAŞANTI DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.163-177, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.468-481, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksul Ailelerden Gelen Ergenlerde Psiko-sosyal Bir Olgu Olarak Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.7, ss.938-946, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tükenmişlik ölçeği kısa versiyonu nun Türkçe ye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.387-398, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Sosyo Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.387-402, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Zeka Mizah tarzı ve Yaşam Doyumu Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.1-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Danışma İçin Başvuran Ve Başvurmayan Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.48-56, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kişilerarası Problem Çözme Envanteri Lise Öğrencileri Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

ULUSLARARSI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.1-17, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Students' Life Satisfaction and Loneliness Level in a Sample of Turkish Students

International Journal of Human Sciences, cilt.5, ss.1-15, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.61-73, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilerarası Problem Çözme Envanteri nin KPÇE Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.95-111, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.119-132, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.313-326, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş Ortamı ve Mizah Yoluyla Başa Çıkmanın Öğretim Elemanlarındaki Tükenmişlikle İlişkisi

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.6, ss.889-921, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ailesi Yanında ve Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Durumlarının Karşılaştırılması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.445-459, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul öğretmenlerindeki denetim odağı ve tükenmişlikle ilişkisi

PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Davranışları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.2, ss.29-40, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Tutumlarının İncelenmesi

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.621-628

Türkçe öğreticilerinin temel benlik değerlendirmeleri, iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

II Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2019, ss.663-670

SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE SALDIRGANLIK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ

ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SURİYELİ ÇOCUKLARDA SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ NEDENLERİ

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

ZEKA OYUNLARININ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ ZİHİNSEL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V, Türkiye, 24 - 27 Ocak 2019

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ TANIMA YETERLİLİKLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES - V, Türkiye, 24 - 27 Ocak 2019

Class Teacher Candidates' Views on Training Programs

5th International Congress on Vocational and Technical Sciences, Cairo, Mısır, 24 - 27 Ocak 2019, ss.35-44

Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ETKİN VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.59-66

Velilerinin Okulda Eğitime Katılım Türlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV. International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2017, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1586-1587

AN INVESTIGATION OF DEPRESSION SYMPTOMS OF TEACHERS AND PUPILS IN ELEMENTARY IN SCHOOLS

INTE 2017 International Conference on New Horizons in Education, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.324

COMPARING THE HOPELESSNESS LEVELS OF THE ADOLESCENT LIVING WITH THEIR FAMILIES AND AT THE ORPHANAGES

INTE 2017 International Conference on New Horizons in Education, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.697

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal etkenler, cinsiyet, etnik köken ve başarı

Eğitim Bilimine Giriş, Aybek B., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.253-286, 2014

Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi

Erken Çocukluk Eğitimi, Tümkaya S., Gülaçtı F., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.336-367, 2012

Dil Gelişimi

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Deniz M. E., Editör, Maya Akademi, Ankara, ss.28-54, 2008

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Örgüt ve Personel

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Uzman E., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.255-280, 2005

Diğer Yayınlar