Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatial Effects Over Time-Framed Happiness

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis and prediction of annual precipitation values in Cyprus

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.177, ss.275-282, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Impact of Elderly Parents on the Female Labour Market Participation in Turkey

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.28, ss.9-26, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A comparison of multiple outlier detection methods for regression data

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.37, ss.521-545, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yurtdışı Yerleşiklerin ve Dış Ülkelerin Konut Taleplerini İncelemede Panel Kümeleme Analizi: Türkiye İlleri Örneği

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.--, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vergiye Öğrenci Bakış Açısı:Çukurova Üniversitesi Örneği

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.45-66, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hisse Senedi Piyasa Fiyatlarının Saklı Markov Modeli ile Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.4, ss.61-75, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK PERFORMANSI: MARKOV MODELİ İLE BİR HESAPLAMA

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.617-632, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANA

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.633-648, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK PERFORMANSI: MARKOV MODELİ İLE BİR HESAPLAMA

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.617-632, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye?de Kadın İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler: Adana İli Üzerine Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.272-286, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonometri Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akdemik Başarısını Etkileyen Faktörler

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.319-339, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye İçin Döviz Kuru, Faiz ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.21, ss.107-120, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Kadın İş gücüne Katılımı Etkileyen Faktörler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.272-286, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Robust Kümeleme Yöntemi ile Grup Sapan Değerlerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.189-212, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Understanding of Child Labour in Turkey: An Emprical Analysis

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.109-120, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği?ne Üye Ülkeler İle Türkiye?nin Ekonomik Özelliklerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.173-188, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Robust Kümeleme Yöntemi ile Grup Sapan Değerlerin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.189-212, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Comparision of Recent Multiple Outlier Detection Methods for Regression Data

Proceeding of JSM, cilt.1, ss.1718-1723, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye?de Kadınların İş Gücüne Katılımları ve İş verimlilikleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.89-103, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye?de Kadınların İş Gücüne Katılımları ve İş verimlilikleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, cilt.20, ss.89-103, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BACON Temel Bileşenler Analizi ile Sapan Değerlerin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-24, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çok Değişkenli Doğrusal Regresyonda Etkili Gözlemlerin Saptanmasına İlişkin Ölçüler

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.103-119, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Exploring Psychological Well-Being in Adana

19. EKONOMETRİ, YÖNEYLEM VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU 2018, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1109-1117

Mikro-Spatial Characteristics of Subjective Well-Being

19. EKONOMETRİ, YÖNEYLEM VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU 2018, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.696-700

ACADEMIC PERFORMANCE OF ECONOMETRICS STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES: A PREDICTION USING MARKOV MODEL

XVIII. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

Çukurova Üniversitesinin Adana Ekonomisine Katkısı

XVIII. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN ADANA EKONOMİSİNE KATKISI

18.uluslararası ekonometri yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.347

Türkiye'de Kadın İşgücü Piyasasına Katılımında Ebeveynlerin Etkisi

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.100-101

A Comparison of Recent Multiple Outlier Detection Methods for Regression Data

Joint Statistical Meetings, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Ağustos 2003, ss.1718-1723

An Aplication of the local influence approach to the multivariate regression

ISI, İstanbul, Türkiye, 18 - 27 Ağustos 1997, cilt.2, ss.165-166

Kitap & Kitap Bölümleri

19 U Şekilli Kadınlaştırma Hipotezi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Analiz

İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 1, Yalçın, A. , Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.213-240, 2018

Sayılar

Matematik, Çabuk, H.A. ,Yılmaz, C. , Editör, Lisans, İstanbul, ss.1-30, 2011

Bilimsel Araştırmalarda Nicel Veri Analizi ve Parametrik İstatistik Teknikleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, "TUTAR E.", "GARİPER C.", Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.169-202, 2011

Sürekli Rassal Değişkenler ve Bunların Olasılık Dağılımları

İstatistik, Sengül, S. , KIRAL, G. , Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.133-158, 2011

Sayı Kümeleri

MATEMATİK, Çabuk,H. A., YILMAZ C., Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.11-28, 2011