Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Application of Six Sigma Methodology to Improve Customer Complaint Management

The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, cilt.19, ss.1-10, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Çevrimiçi Mağaza Atmosferinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.305-320, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Aracılığıyla İncelenmesi

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.239-266, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hedonik ve Faydacı Değerlerin Müşteri Tatminine Etkilerinin Y ve Z Kuşakları Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.277-297, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Hizmet Kalitesinin Kurum İmajı ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, ss.63-79, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tedarik Zincirinde Risk, Risk Yönetimi ve Performans İlişkileri: Bir Literatür Taraması

BEYKOZ AKADEMİ DERGİSİ, cilt.6, ss.84-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Supermarket self-checkout service quality, customer satisfaction, and loyalty: Empirical evidence from an emerging market

Journal of Retailing and Consumer Services, cilt.21, ss.118-129, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Lojistik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkileri

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.41-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Business Students Attitudes towards consumerism government regulations A comparative study of poland and turkey

International Journal of Business and Social Sciences, cilt.2, ss.99-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞLETMELERİN LOJİSTİK SÜREÇLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMLARI: ISO 500 İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.20, ss.253-268, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç Seçmenlerin Oy Tercihlerinde Politik Pazarlama Faaliyetlerinden Etkilenme Düzeyleri

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.51-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımları: ISO 500 İşletmelerinde Bir Araştırma

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.20, ss.253-268, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama ve Tüketici Yandaşlığı Anlayışına Yönelik Tüketici Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.61-73, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İndirim Mağazacılığında Yeni Trendler

Bizim Market, Perakende, Pazarlama & Ekonomi Dergisi, cilt.6, ss.74-78, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kalabalık ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini Belirlemeye Yönelik Çalışma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.1-12, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özel Markalara Farklı Düzeyde Eğilimi Olan Tüketiciler Arasındaki Sosyo-Demografik ve Tutumsal Farklılıklar

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.37-52, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Market Markaları ve Üretici Markalarına Yönelik Tüketici Algılamaları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.157-174, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İndirimli Market Müşterilerinin Profili

Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt.3, ss.4-12, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.61-76, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REKREASYONEL TURİZMDE MÜŞTERİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.61-76, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gıdaya Dayalı Küçük Ölçekli Perakendecilerin Süper ve Hipermarketler Karşısında Tutunma Yolları

İktisat/ İşletme ve Finans Dergisi, ss.63-77, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emlak Pazarlaması

Pazarlama Dünyası, ss.4-11, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sponsorluk: Pazarlama İletişim Karması İçindeki Yeri ve Önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.193-202, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Japon Pazarlama Anlayışı Üzerine Düşünceler

Başak Ekonomi Dergisi, ss.106-118, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problems Faced by Turkish Textile Exporters to USA

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.151-157, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Franchising Sistemi ve Türkiye'deki Uygulaması

İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, ss.53-58, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ASSESSING THE ROLE OF SERVICE QUALITY OF RETAIL SELF-CHECKOUTS ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET

Marketing Dynamism & Sustainability: Things Change, Things Stay the Same..., Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 20 Mayıs 2012, ss.226 identifier

Internal Marketing Orientation and Salesperson Performance: The Mediating Effects of Effort, Customer Orientation, and Job Satisfaction

23rd World Business Congress, International Management Development Association, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014

Importance of Medical Tourism: a preliminiary research on a Class Hospitals Websites in Turkey

International Marketing Trends Conference, Venedik, İtalya, 19 - 21 Ocak 2012

How Cooperative Members View The Marketing Activities of Cukobirlik: A Field Study On Cukurova Region

Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium - Scientific Collaboration For Sustainable Development, Adana, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2007

Ekonomik Krizlerin Market Markalarının Gelişimine Etkileri

Panel: Perakendecilikte Gelişmeler ve Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler, Adana, Türkiye, 07 Mayıs 2004

Sosyal Sınıfların Departmanlı Mağaza Seçimini Etkileyen Faktörler

6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 1998, ss.336-349

Textile Quotas Against Turkiye and her Rivals in the EC Market

10th IMP Annual Conference, Groningen, Hollanda, 29 Eylül - 01 Kasım 1994

Avrupa Topluluğu?na Yapılan Tekstil Ürünleri İhracatında Karşılaşılan Sorunlar

II. Çukurova Uluslararası Tekstil Sempozyumu, Adana, Türkiye, 29 - 30 Ekim 1993, ss.60-67

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocukların Mağaza İçi Sağlıksız Gıda Alışveriş Davranışlarında Ebeveyn Tarzları ve Medya Etkisi

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN EĞİTİM, MİMARİ, EDEBİYAT ve KADIN HAYATINA ETKİLERİ, Leyla AYDEMİR, Editör, DORA YAYINCILIK, Bursa, ss.17-34, 2019

Pazarlama Araştırması

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015

Uluslararası Perakendecilik

Detay Yayıncılık, Ankara, 2010

Perakende Pazarlama Yönetimi

Birleşik Yayıncılık, İzmir, 2006

Perakendecilikte Mağaza Düzenlemesi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000