Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ALİ ŞİR NEVÂYÎ?NİN ESERLERİNDE ?LATİFE? KAVRAMI

Hikmet, vol.2, no.5, pp.26-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kutadgu Bilig?de Hayvan Adları

Journal of Turkish Studies, vol.33, no.1, pp.1-32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

?Emrin Hikâyesi ve Rivayeti mi??

DİL DERGİSİ, no.96, pp.64-80, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Derleme Sözlüğü’ne Göre Adana İli Ağzındaki Bitki Adlarının Diğer Ağız Bölgeleriyle İlişkisi ve Kavram Alanları

V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Adana, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.29-50 Creative Commons License

Ali Şir Nevayi’nin Münşeat’ı ve Münşeat’tan Bir Mektup

ALISHER NAVAI IN THE CONTEXT OF WORLD ORIENTALISTS INTERNATIONAL CONFERENCE, Toskent, Uzbekistan, 5 - 06 February 2021

"Ali Şir Nevayi'nin Tarih Üzerine Eserleri"

Tüsatbitig 36. Türkbilim Sanaltayı, West Virginia, United States Of America, 28 November 2020

Anadolu Türkçesi Metinlerinde 'bolay ki' Sözü Üzerine

Discussions on Turkology Questions and Deuelopments of Modern Turkology Studies, Poland, vol.1, pp.664

Tarama Sözlüğünde Seyahatname?den Sözler

Evliya Çelebi ve Seyahatname, Cyprus (Kktc), pp.1

Amasya Bayezit Kütüphanesindeki Nevâyî Yazmaları

Uluslararası Amasya Sempozyumu: Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat, 4-7 Ekim 2017, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.739-748

Amasya Beyazid Kütüphanesindeki Nevayi Yazmaları

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.2, no.2, pp.739-748

Kashfu'l-Huda: the First Commentary of Qasida-i Burda Written in Eastern Turkish in the 1st Half of the 15th Century

The Fourth International Congress of Turkology "Turkic People Through the Ages and Lands", Varşova, Poland, 20 - 23 September 2016, pp.13-14

MADRİT?TEKİ TARİH-İ FENAYİ YAZMASI DOLAYISIYLA TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ ARASI ÇEVİRİLER ÜZERİNE

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, vol.1, pp.1359-1367

Orhan Kemal in Roman ve Öykülerindeki Kişi Adlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

Doğumunun 100.yılında orhan kemal sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.1-52 Creative Commons License

HATÂYÎ DİVANININ DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

AZERBAYCANŞİNASLIK“GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ”(Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih)Uluslararası Sempozyum, Kars, Turkey, 21 October 2015 - 23 January 2016, pp.186-198

HAREZM TÜRKÇESİNDE TAMLAYANI ÖZEL AD OLAN BELİRTİLİ VE BELİRTİSİZ AD TAMLAMALARI

PROF.DR. MEHMET ÖZMEN ADINA SÖZDİZİMİ ÇALIŞTAYI, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.19-34 Creative Commons License

Kutadgu Bilig'deki Benzer Beyitlere Bir Bakış

SSHIF-2015 Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar- Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, vol.1, pp.133-141

Harezm Türkçesinde Tamlayanı Özel Ad Olan Belirtili ve Belirtisiz Ad Tamlamaları

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.19-34

Garîb-Nâme?nin Sözvarlığından Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler

Âşık Paşa ve Anadolu?da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu -Bildiriler- 1-2 Kasım 2013/Kırşehir, Kırşehir, Turkey, 1 - 02 November 2013, pp.67-78

Türkçe Öğretimi İçin Yazılmış Bir Eser: Kitâb-ı Tercümân- ı Türkî ve Arabî ve Farisî

VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Tiran, Albania, 25 - 28 September 2013, pp.386-406

Elebaşı

Prof.Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, vol.1, pp.573-582

Orhun Yazıtlarında ?mA- Olumsuzluk İşaretleyicisi Alan Fiiller

Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2011, vol.1, pp.15-30

Eski Anadolu Türkçesindeyavu kıl- - yavu kul-fiili.

Proceedings of the 15th International Coference on Turkish Linguistics, Szeged, Hungary, 20 - 22 August 2010, vol.1, pp.11-0

?Kutadgu Bilig ile Yunus Emre Divanı?nda ked> key Kelimesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme?,

I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 8 - 11 October 2008, vol.1, pp.63-73

KutadguBilig'in Mısır Nüshasında İki Yazım Özelliği

Doğumunun 990. yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2007, vol.1, pp.15-20

?Ali Şir Nevayi?nin Münşeat?ında `arzadaşt `Terimi ve Birkaç Örnek?

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, vol.1, pp.33-46

Tarih-i Vassaf Lugatinde Türkçe Kelimeler

TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Simperepol, Ukraine, 31 May - 04 June 2004, pp.28-39

Kutadgu Bilig?de Zamirlerin Ayrılma Hali

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003 Mustafa Canpolat Armağanı, Ankara, Turkey, 12 - 13 May 2003, vol.1, pp.25-39

Hamsetü?l-Mütehayyirin Dolayısıyla Birkaç Nokta

Ali Şir Nevayi?nin 560.Doğum ve 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı, Ankara, Turkey, 24 - 26 September 2001, pp.5-14

Books & Book Chapters

Kutadgu Bilig’de iki böz “ iki bez” Üzerine

in: SEMİH TEZCAN KİTABI, Emine Yılmaz,Nuran Tezcan,Nurettin Demir, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.99-106, 2020

Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesinde -lsAr ve Düşündürdükleri

in: Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı, Demir N, Yıldırım F., Editor, Çukurova Üniversitesi, Adana, pp.21-38, 2014