Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EBÛ İSHÂK eŞ-ŞÂTIBÎ’YE (Ö. 790/1388) GÖRE MÜFTÜNÜN MİSYONU VE FETVADA ORTA YOL

CUMHURİYET 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 29 October 2022

Zeydîlik ve Selefîlik Arasında Bir Mutlak Müctehid Ebû Abdullah İbnü’l-Vezîr (ö. 840/1436)

İSLARA ULUSLARARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 February 2022

Ebü’l-Hasen b. Ali es-Suğdî ve Adalet Meslek Etiği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION (İNTE ), 3 - 05 July 2019

İslam Ceza Hukukunda Bir Nitelikli Hal Örneği: Fâilin Sıfatı

International Conference on New Horizons in Education, 18 - 20 July 2018

İnsaflı Bir İstahsan Eleştirisi Örneği: Ebü’l-Muzaffer es-Semânî

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Fiqh, Custom and Usage

3rd International Conference on Social Sciences Education Research, 27 - 29 April 2017

Ortadoğu Ülkeleri Medenî Kanunlarında Evlenme Yaşı ve Ehliyeti

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS), 19 - 22 May 2017

Bulgaristan Topraklarında Osmanlı Bakiyesi Bir Yüksek Öğretim Kurumu: Medresetü'n-Nüvvâb

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.1-8

İslam Boşanma Hukukunda Müt’xxatü’xxt-Talak ve Takdirindeki Ölçüler

International New Tendencies Congress in Ottoman Researches (INOCTE 2016), 7 - 09 October 2016

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

24

Project

10

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals