Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Concept of Prime Number and the Strategies Used in Explaining Prime Numbers

South African Journal of Education, cilt.40, no.1741, ss.1-9, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Explanatory Strategies of Preservice Mathematics Teachers About Divisibility by Zero

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.4, ss.1-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Yaşadıkları Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Etkinlik Temelli Öğretimin Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), cilt.9, sa.2, ss.312-338, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Algebra is a Dream? Is It a Game?

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.26, ss.45-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher competencies according to peer evaluations in micro-teaching applications

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, sa.5, ss.1657-1669, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel İfade veDenklemlere Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.161-187, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Understanding of Eight Grade Students about Transformation Geometry: Perspectives on Students’ Mistakes

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, sa.5, ss.103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Özyeterlik ve Problem Çözmeye Yönelik İnançları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.2040-2059, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayat Boyu Öğrenmeden Yansımalar Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Turkish Studies-Eğitim Bilimleri, cilt.11, sa.14, ss.277-294, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Algebraic Tasks in Sixth Grades in Terms ofCognitive Demands Mathematics Texbook and ClassroomImplementations

Elementary Education Online, cilt.13, sa.2, ss.594-606, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Stratejilerini Kullanma Farkındalıkları İle Matematiğe Karşı Tutumları Arasındaki İlişki

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.107-122, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Errors And Misconceptions of Secondary School 7th Year Students on The Geometry

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

Mathematical Thinking of Mathematics Teacher Candidates

The 1st International Symposiumof Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Tasarım Kapasitesine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Cebir Bir Rüya Mı? Harflerle Oyun Mu?

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Qualification of an İdeal Mathematics Teacher according to elemantary Mathematics preservice Teachers

42nd International Conference on Education and Social Secience, Zürich, İsviçre, 22 - 23 Kasım 2016

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Nitelikleri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenmey İlişkin Görüşleri

4th International Conference on Education, 26 - 28 Haziran 2015

Ortaokul 8.Sınıf öğrencilerinin Kareköklü ve Üslü Sayılar konusundaki Yaygın Hatalar

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Trabzon, Türkiye, 16 Mayıs 2015 - 18 Mayıs 2016

Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Simetri Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi

XI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Critical Thinking Skills of Teacher Candidates of Elemantary Mathematics.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brüksel, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, ss.831-835

Beliefs of Pre service Elemantary Mathematics Teachers and Mathematics Department Students about Mathematics

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brüksel, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, ss.742-746

Reflection of primary school 6 th grade mathematics activities on the development of students mathematical thinking

World Conference on Educational Sciences WCES, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, ss.1163-1167 identifier identifier

Rutin Olmayan Problemlere Verilen Rutin Cevaplar

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007

The Relationship Between Children s Performance in Solving Story Problems and Executing Arithmetic Operations

3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level, 12 - 14 Haziran 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Etkili Matematik Öğretimi ile Oluşturulan Beceriler

Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Melihan ÜNLÜ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.47-69, 2020

Hacim Ölçme ve Öğretimi

Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler, Prof. Dr. Erhan Ertekin- Doç.Dr. Melihan Ünlü, Editör, Pegem Akadeni, Ankara, ss.677-702, 2020

Cebirin Tarihi

Uygulama Örnekleriyle Cebirsel Düşünme ve Öğretimi, Gülfem Sarpkaya Aktaş, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-22, 2019

Yüzde Gösterimi ve Öğretimi

Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi, Erhan ERTEKİN ve Melihan ÜNLÜ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.404-420, 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yeterlikleri

Sosyal Bilgiler öğretimi, Mustafa Safran, Editör, Pegem Akademi, ss.49-66, 2012