Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kıbrıslı Âşık Kenzî’nin Edirne Gazeli

Turnalar , vol.23, no.84, pp.23-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Handî'nin Kıbrıs İzlenimleri ve Kıbrıs Gazeli

Turnalar , vol.23, no.82, pp.13-15, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Şâne (Tarak) Redifli Gazeller

Littera Turca , vol.4, no.3, pp.637-648, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hasbihâllerdeki Sosyal Tarih Ögeleri

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi , vol.XCII, no.660, pp.557-563, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

İki 18. Yüzyıl Tezkiresindeki Kırımlı Şairler

FOLKLOR/EDEBİYAT , vol.12, no.48, pp.169-179, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Şevket Bulut'un Hikayelerindeki Veli Tipi

Dergâh , vol.XI, no.130, pp.10-11, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Musavver Hindistan Seyahatnamesi

Toplumsal Tarih , no.48, pp.62-64, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tiyatro Eseri Hz. Yusuf ve Misyonerlik

Toplumsal Tarih , no.42, pp.60-64, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sabahattin Ali'nin Terkib-i Bend'i ve Vakfiyye'si

ELGİNKAN VAKFI 6. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2023

Yeni Metin Şerhi Yöntemlerine Dair

Prof.Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2022

Kıbrıslı Şâir Kaytazzâde Mehmet Nâzım Efendi'nin Mersiyeleri Üzerine Bir İnceleme

III. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cyprus (Kktc), vol.2, pp.179

Gazellerdeki Ölüm ve Mezar Konulu Beyitler Üzerine Bir Değerlendirme

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.271

Şevket Bulut'un Hikâyelerindeki Velî Tipi

I. Uluslar Arası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, Ankara, Turkey, pp.85

Divan Şiiriyle Alevî Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri

I. Uluslar Arası Hacı Bektaş Velî Sempozyumu, Ankara, Turkey, pp.271

Keçecizade İzzet Molla'nın Gazellerinde Av

Av ve Avcılık, İstanbul, Turkey, pp.569

Mir‘atü’l-beyt’te Çocuk ve Bir Ninni Örneği

VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 18 - 19 October 2019, pp.189-196

XVII. Yüzyıl Divan Şairi Mezâkî’nin Üsküdar Gazeli

X. Uluslar Arası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.2, pp.201-211

Ahmedînin Nergis Kasidesi

Uluslar Arası Yunus Emre ve Anadolu?da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.I, pp.279-292

Sümbül Kasideleri ve Kıbrıslı Hilmi Efendinin Sümbül Kasidesi

III. Uluslararası KIbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 06 March 2018, pp.331-342

Mihrî Hatun’un Elifnâmeleri

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.185-196

Divan Şiirinde Toprak ve Toprakla İlgili Unsurların Kullanımına Genel Bir Bakış

Halk Kültüründe Toprak, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.26

Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi nin Hala Sultan Camiine Hediye Edilen Levha İçin Yazdığı Kaside

Hala Sultan Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 7 - 09 October 2016, pp.153-160

Hoca Ahmet Yesevi nin Hikayet i Miracı

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmat Yesevi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2016, vol.1, pp.506-517

Bir Kafkas Hikâyesinde Kadın Gözünden Göç

I. Uluslar Arası Göç ve Kültür Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.1, pp.167-174 Sustainable Development

Kânî nin Mensur Letâifnâme ve Hazliyatından Bir Fıkra

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016

Hasbıhâl i Sâfî de Devlet Görevlileri ve Devlet Görevlilerine Yönelik Eleştiriler

Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2015

Divan Şiirinde Batı Etkisi ve Fatîn Divanı ndan Bir Sitayiş Şiiri

Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu XXVIII. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, 25 - 30 June 2015

Divan Şiirinde Kabâ

XI. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014

Mihrî Hatun Divanı nda Gece ve Gece Gazelleri

XXVII. Uluslar arası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Pietersburg, South Africa, 12 - 17 September 2014, pp.155-168

Divan Şiirinde Düşman ve Düşman Gazelleri

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.3, pp.133-156

Mihrî Hatun'un İki Mürâca`ası

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Sempozyumu, (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.60-68

Manzum Mektuplar ve Namık Kemal'in Bir Manzum Mektubu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, vol.I, pp.245-253

Divan Edebiyatında Latife ve Hezl

Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu, VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Kayseri, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.229-242

Divan Şiirinde Ölüm

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.119-132

Nedim Divanındaki Giyim, Kuşam ve Süslenmeyle İlgili Unsurlar

38. ICANAS Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.I, pp.261-282

Tokatlı Ebubekir Kânî'nin Mektuplarında Görülen Bazı Üslup Özellikleri

Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 August - 28 September 2007, vol.2, pp.75-88

Divan Edebiyatında Mektup ve Seyyid Vehbî'nin Nâme Redifli Gazeli

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uluslar Arası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.163-170

Tokatlı Ebubekir Kânî Efendi'nin Mensur Letâifnâme ve Hezliyâtındaki Şerhler

Erciyes Üniversitesi II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, Turkey, 10 - 12 April 2006, no.155, pp.686-695

Books & Book Chapters

Hayâlî'nin "Tecâhül-i Ârifeyn" Şiiri

in: 60. Doğum Yılı Münasebetiyle M.A. Yekta Saraç Armağanı, Kaçar, Mücahit, Yazar,Sadık, Arslan, Ömer, Güleç, İsmail, Aydın Yağcıoğlu,Songül, Alvan, Türkân, Yılmaz, Müslüm, Odunkıran, Fatih, Tığlı, Fatih, Yenikale, Ahmet, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.395-410, 2023

Ravzî'nin "Kış" Gazelleri

in: Soba Kömür, Kibrit, Kar Kış, Naskali, Emine Gürsoy, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.723-744, 2023

Sevgilinin Kuyuya Benzetilen Çene Çukuru ve Çenesi

in: Kuyu Kitabı, Gürsoy Naskali,Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.99-136, 2023

Nedîm'in Çağatayca Bir Gazeli ve Nedîm'de Nevâyî Etkisi

in: Türk Dilinin Başçısı Alî Şîr Nevâyî-1, Ahmet Kartal-Saniye Eraslan, Editor, ESOGÜ, Eskişehir, pp.173-187, 2022

Ahmedî'nin Bülbül Kasidesi

in: Türklük Bilimi Araştırmaları Şükrü Halûk Akalın Armağanı, Dilek Yalçın Çelik-Emine Yılmaz-Samet Kumanlı, Editor, Akçağ, Ankara, pp.125-141, 2022

Divan Şairi Râmî'nin Asrından Şikâyeti

in: 17. Yüzyıl Işığında Osmanlı, Hanife Koncu-Nuri Seçgin, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.227-244, 2022

Seyyid Vehbî'nin Görev Talebine Dair Manzum Bir 'Arz-ı Hâli

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Giyasi Babaarslan-Serpil Mutlu Kırlı-Oğuzhan Kırlı-Meltem Yılmaz, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.351-362, 2021

Çeşm-i Âfet'in İki Manzum Seyahatnâmesi

in: KADIN, Gülden Sağol Yüksekkaya-Döne Arslan, Editor, Kesit, İstanbul, pp.403-428, 2021

Vahyî'nin Kahve Gazeli

in: Prof. Dr. Pervin Çapan Armağanı, Nagehan UÇAN EKE-Nilüfer TANÇ, Editor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, Muğla, pp.352-361, 2021

Mir ‘atü’l-Beyt’te Şifalı Bitkiler

in: Doğan Kaya Armağanı 70. Yaş Hatırası C.I, Serhat Sabri Yılmaz,Hakan Çelikten,Esra Kaan Çelikten, Editor, Vilayet Kitabevi, Sivas, pp.383-392, 2021

Handî’nin şiirlerinde Kıbrıs ve Kıbrıs Gazeli

in: Umay Türkeş Günay Armağanı, Emin Onuş, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.115-118, 2019

Sinan Paşa'nın Tazarru`-nâmesi'nin Hz. Peygamber'e Yazılmış Na`t Bölümü

in: Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Kartal A, Koylu Z., Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.69-82, 2017

Nâbî'nin Manisa Kasidesi

in: Nâbî'ye Armağan, Derdiyok Ç. Batislam H.Dilek, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.13-29, 2016

Halk Kültürü Kaynağı Olarak Divan Şiiri

in: Prof.Dr.Erman Artun Armağanı, Şenesen R-Çağımlar Z., Editor, Öz Baran Ofset, Adana, pp.89-105, 2015

Divan Şiirinde Su ve Suyla İlgili Unsurlar

in: Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su, Demir N., Editor, Sfn Yayıncılık, Ankara, pp.43-61, 2013

Mostarlı Ziyâî'nin Şikâyet Kasideleri

in: Harid Fedâi Armağanı, İnce Bir Adamın Uzun Hikâyesi, TAVUKÇU O. K., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.201-212, 2013

Cem Sultan'ın Mürâca`aları

in: Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, KARTAL A., TULUM M. M., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.143-158, 2013

Divan şiirinde Arpa, Arpalık ve Necati’nin Arpa Kasidesi

in: Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’xxe Armağan, Çetin Derdiyok-Muna Yüceol Özezen, Editor, Türk Dili Kurumu, Ankara, pp.9-26, 2011

Keçecizade İzzet Molla’nın Gazellerinde Av

in: Av ve Avcılık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.569-586, 2008

Divan Şiirinde Hazan

in: Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, KÖKSAL M. F., BAYKOCA A. N., Editor, Bizim Büro Basımevi, Ankara, pp.155-174, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi

Kıbatek, Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma Ve Tanıtma Projesi Yayını, pp.343-359, 2019

Metrics

Publication

115

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

16
UN Sustainable Development Goals