Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.31, ss.80-103, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The simultaneous effects of person-organization and person-job fit on Turkish hotel managers

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, cilt.23, ss.644-661, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Baltalama ve Çalışan Performansı İlişkisinde İş Stresi ve Duygusal Tükenmişliğin Rolü

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yıldırma ve Sonuçlarının Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi1

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.221-228, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rekabet ve mekânsal kuramlara ilişkin genel bir değerlendirme

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.95-114, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kümelenmeye İlişkin Literatür Taraması

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.81-96, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kümelenme ve Rekabetçilik İlişkisi: Kavramsal Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.175-193, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Adana İli Örneği

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, no.2, ss.483-500, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültür ile Şekillenen Çatışma Tepkileri Üzerine Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.201-218, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir İletişim Aracı Olarak Internet Siteleri: En Büyük 100 Sanayi Firmasının Internet Sitelerinin İçerik Analizi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.111-127, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.1-14, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir İletişim Aracı Olarak İnternet Siteleri: En Büyük 100 Sanayi Firmasının İnternet Sitelerinin İçerik Analizi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.111-127, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların Tespit ve Analizine Yönelik Bir Alan Çalışması

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların Tespit Ve Analizine Yönelik Bir Alan Çalışması

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemi ve Yönetim Kararlarında Kullanılması

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.249-264, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Model Proposal for Distance Education Through Internet in Turkey

1th International Distance Education Symposium, Ankara, Türkiye, cilt.1

Leader Member Exchange: A Meta-Analysis Study

18th International Business Congress, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1-15

The Validity and Reliability of Propensity to Trust Scale

18th International Business Congress, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.16-24

Çalışan Sessizliğinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

4.Örgütsel Davranış Kongrei, Adana, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, ss.677-683

Stratejik Yöneticilerin (Üst Yönetim Ekibi) Yaş Dağılımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi

18.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Adana, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.533-537

Why International Joint Ventures are not always successful?: A Case study in Turkey

International Conference: Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Burgas, Bulgaristan, 14 - 16 Eylül 2007, cilt.1

A Study of Improvement on Selection Process through Determination of Individual Styles in the Turkish Land Forces Command

2nd International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2006, cilt.1

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışanlara Yönelik Performans Değerlendirme Süreci: ?Türkiye Örneği

13.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2005, ss.1-5

Comparison of Turkish and American Managerial Decision-Making Models in Hospitality Industry

1th International Tourism Congress, Fagamusta, Kıbrıs (Kktc), 20 - 23 Kasım 2002, cilt.1

Farklı Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

10.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2002, ss.641-653

Çağdaş İşletmelerde İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı

II.ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 1994, ss.396-413

Kitap & Kitap Bölümleri

Eti?k Li?derli?ği?n Meta Anali?z Yöntemi?yle İncelenmesi

Örgütsel Davranış Araştırmaları I, Yalçın, A., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.31-46, 2019

İşletme Sosyal Sorumluluğu ve Etik

Yönetim ve Organizasyon, ., Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.35-50, 2015

İletişim, Liderlik, Güç ve Politika

Örgütsel Davranış, Erdem İ., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.340-452, 2012

Temel İşletmecilik Bilgisi

Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2005

Elektronik istila

Nobel Kitabevi Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2003

Değişim Yönetimi

Adana Nobel Kitabevi Yayınevi, Adana, 2002

Diğer Yayınlar