Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik hastalarda tiroid kanseri sonuçlarımız

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019, pp.69 Sustainable Development

Endoscopic Manangement of Chronic Otitis Media

Word Congress on Endoscopic Ear Surgery 3.0, Boston, United States Of America, 13 - 15 June 2019

Radikal Mastoidektomi Uygulanan Kronik Otitis Media Tanılı Hastalarda Postoperatif İşitme ve Revizyon Sonuçları

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.88-89

İdiyopatik beyin omurilik sıvı kaçağı olan hastalarda endonazal endoskopik cerrahi sonuçlarımız

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.29-30

Assesment of HPV 16, HPV 18, p16 Expression in Advanced Stage Laryngeal Cancer Patients and Prognostic Significance

6.WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL FEDARATİON OF HEAD AND NECK ONCOLOGİC SOCİET, Antigua And Barbuda, 1 - 04 September 2018 Sustainable Development

A RARE CYSTIC NECK MASS IN CHILDHOOD: CERVICAL THYMIC CYST

14. CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY, Sweden, 2 - 05 June 2018

Endoscopic Transnasal Congenital Choanal Atresia Repair

American Aademy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Chicago, 10 - 13 September 2017

Diş Çekimi Sonrası Oluşan Cilt Altı Amfizem ve Pnömomediastinum

38. Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Larinksin Nadir Görülen Bir Tümörü Karsinosarkom

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI OLUŞAN CİLT ALTI AMFİZEM VE PNÖMOMEDİASTİNUM

38.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016

BOTULİNUM TOKSİN TİP A ENJEKSİYONUNUN SİALORE TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ

38.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016

Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Sialore Tedavisinde Etkinliği

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Sert Damakta Dev Tümör Bazal Hücreli Adenom Olgusu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Preaurikuler Pilomatrixoma Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Bukkal Bölgede Glomus Tümörü Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BAş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

CLİNİCAL OUTCOMES OF THE SARCOMAS İN HEAD AND NECK

7th European Conference on Head and Neck Oncology (ECHNO), 7 - 10 September 2016

Primary Amyloid Tumor of Parotid Gland

7 th European Congress on Head and Neck Oncology, Budapest, Hungary, 7 - 10 September 2016

CLINICAL OTCOMES OF THE SARCOMAS IN HEAD AND NECK

7th European Conference on Head and Neck Oncology, 7 - 10 September 2016

Graves Oftalmopatisi’snde Endonazal Endoskopik Orbital Dekompresyon

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Graves Oftalmopatisinde Endoskopik Endonazal Orbital Dekompresyon

12. Ulusal Rinoloji Kongresi/4. Otoloji - Nörootoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİNDEN OLUŞAN PAPLLER KARSİNOM OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

KOKLEAR İMPLANTASYONDA CİLT NEKROZUNDA REKONSTRÜKTİF YAKLAŞIM OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

DİLDE AMİLOİDOZİS OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

YUMUŞAK DAMAKTA BAZAL HÜCRELİ ADENOKARSİNOM OLGU SUNUMU

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

İŞİTME REKONSTRÜKSİYONUNDA GLASS IONEMER CEMENT KULLANIMININ FONKSİYONEL SONUÇLARI

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

İşitme Rekonstrüksiyonunda Glass İonomer Cement Kullanımının Fonksiyonel Sonuçları

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Koklear İmplantasyonda Cilt Nekrozuna Rekonstrüktif Yaklaşım Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Dilde Amiloidosis Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Tiroglossal Duktus Kistinden Gelişen Papiller Karsinom Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Yumuşak Damakta Bazal Hücreli Adenokarsinom Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Koklear İmplantasyonda Cilt Nekrozunda Rekonstrüktif Yajlaşım: Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Cochlear Implantation in Children with Agenesis ofCorpus Callosum Case Series

10th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2015), PEKİN, China, 30 April - 03 May 2015

Parotisin Nadir Görülen Bir Metastazı Olgu Sunumu

36. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2014

Endoskopik Timpanoplasti

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 April 2014

Evre IV Larenks Kanserlerinde Sağkalım Sonuçlarımız

35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013 Sustainable Development

Özefagusta Ekstranodal NK T Hücreli Lenfoma Olgu Sunumu

35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

İntraparotidal Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu

35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

Koklear İmplant Cerrahisinde Alternatif Teknikler

7. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 5 - 08 September 2013

Koklear İmplantasyon Uygulanan Pediatrik Hastalarda Yaşam Kalitesi

7. Koklear İMplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 5 - 08 September 2013

Choice of Implant Side in Pediatric Population

11 th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 23 - 26 May 2013

Simultane Tiroid Papiller ve Medüller Karsinom Olgu Sunumu

32. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Otorskleroz Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

Baş Boyun Mukoepidermoid Karsinomlarında Prognostik Faktörler

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

Otolojik Bulgularla Ortaya Çıkan Wegener Granulomatosis

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

Retrofaringeal Dev Liposarkom Olgu Sunumu

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

Boyun Diseksiyonunun Nadir Bir komplikasyonu Olan Şilöz Fistül ve Tedavisi

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

Özefagus Malignitesi Taklit Eden Aktinomikoz Enfeksiyonu

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

Anterior Etmoid Arter Anevrizmasına Bağlı Şiddetli Epistaksis

34. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2012

A Rare Mass of Tongue in the Newborn Infantile Fibromatosis

11 th International Congress of The European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 1 - 05 May 2012

Doğumsal İşitme Kayıplarında Genetik Tarama

32. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Septorinoplasti Operasyonunu Takiben Serebrospinal Sıvı Kaçağı

32. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Parafaringeal Bölge Tümörünü Taklit Eden Nadir bir Guatr Olgusu

32. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Çocuklarda Süperior Yerleşimli Subperiostal Abseler

32. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Tiroid Komşuluğunda Nadir Lokalizasyonlu Vagal Paragangliyoma Olgu Sunumu

32. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

Revizyon Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Larinks Karsinomalı Hastalarda Level IIB ve IV Metastazları

Türk Otorinolarengoloji 31. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Larinks Karsinomalı Hastalarda Level 2B ve 4 metastazları

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Dil Kökünde ve Boyunda Ektopik Tiroid Dokusu

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Nazal Gliom Olgu Sunum

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Boyunda Yabancı Cisim Olgu Sunumu

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

İç Kulak tutulumu ile Seyreden Relapsing Polikondrit Olgu Sunum

31. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Baş Boyun Bölgesi Epidermoid Karsinomlarında Selektif Boyun Diseksiyonunun Yeri

31. ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Books & Book Chapters

EDİNSEL DIŞ KULAK YOLU STENOZU

in: KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİOTOLOJİ, , Editor, MATSA, Ankara, pp.157-160, 2016