Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADANA’NIN OSMANLI YARGISINA KATKISI: SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE ADANA KADILARI VE MAHKEME GÖREVLİLERİ

Al Farabi 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.252-260

OSMANLI BÜROKRASİSİNDE KULLANILAN HİTAP ŞEKİLLERİ VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu ”Din, Dil ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.421-429

SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE ADANA MÜFTÜLERİ VE MÜDERRİSLERİ

Al Farabi 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.261-270

SERAHSÎ’NİN USÛLÜ VE HANEFÎ USÛL ESERLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Hukuk Anlayışı -“Masûniyet-i Hukûkun Nüfûz-i Hükümetle Telifi” Adlı Makalenin Tahlil ve Değerlendirilmesi-

AKDENİZ1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mersin, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.136-140

Cezalandırma Yetkisinin Hükümete (Devlete) Verilmesindeki Hikmet ve Suç ile Ceza Arasında Adil Denge

AKDENİZ1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1 - 03 March 2019, pp.151-156 Sustainable Development

49 NUMARALI ADANA ŞER‘İYYE SİCİLİNİN MUHTEVA AÇISINDAN TAHLİLmVE DEĞERLENDİRİLMESİ

İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 8 - 10 March 2019, pp.639-646

Sinobî Abdullah Ahdî b. Kadı Ali ve ed-Dürrü’l-Mensûr İsimli Eseri

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’xxta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, 5 - 07 October 2018

TENVΑU’L-USÛL ESERİ ÇERÇEVESİNDE FUDAYL ÇELEBİ’NİN MOLLA HÜSREV’E YÖNELTTİĞİ TENKİT VE İTİRAZLAR

dmitri yavoronitski III. international european congress on social sciences, 26 - 28 October 2018, pp.30

100 Yil Önce Adana’da Yaşanan Dini Tartişmalar ve Bunlarin İlmi Değeri

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Fudayl Çelebi’nin Edebü’l-Evsıyâ’ Adlı Eseri Özelinde Çocukların Malî Haklarının Gözetimi: Vesâyet

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), 9 - 11 April 2018

Müftü Ahmed Paşa’nın Tahkîku’l-Esrâr ve Tenvîru’l-Efkâr Eseri Çerçevesinde İlmü’l-Mezâhib

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), 9 - 11 April 2018

İSLAM HUKUK FELSEFESİNDE HÜKMÜN GEREKÇESİ: ÂLİM MUHAMMED B.HAMZAEL-GÜZELHİSÂRÎ EL-AYDÎNÎ ÖRNEĞİ

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 April 2017

ISTILAH/KAVRAM RİSALELERİNİN İSLAM HUKUKU METİNLERİNİ ANLAMADAÖNEMİ: KINALIZÂDE ALİ ÇELEBİ ÖRNEĞİ

International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 April 2017

XVI. Y.Y. Osmanlı Medreselerinde Hukuk (Fıkıh) Eğitimi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24 - 26 April 2017

Istılah/Kavram Risalelerinin İslam Hukuku Metinlerini Anlamada Önemi: Kınalızâde Ali Çelebi Örneği

PROCEEDINGS BOOK of 2nd International Scientific Researches, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.282-287

İslam Hukuk Felsefesinde Hükmün Gerekçesi: Âlim Muhammed b. Hamza el-Güzelhisârî el-Aydînî Örneği

IBAD-2017 2. International Scientific Researches Congres on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.288-293

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

46

Project

12
UN Sustainable Development Goals