Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Psikolojik Danışmanların Mesleki Bağlılıklarının Bir Yordayıcısı Olarak Psikolojik Danışma Öz-Yeterliliği

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1387-1401, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kariyer Adanmışlık Ölçeği: Proaktif Kariyer Davranışlarının Ölçümünün Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.72, pp.4668-4677, 2020 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerini Yordayıcı Gücünün İncelenmesi

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.4, pp.2757-2770, 2020 (Other Refereed National Journals)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARI İLE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.5, pp.372-388, 2020 (Other Refereed National Journals)

THE MEDIATING ROLE OF SELF-ESTEEM IN UNDERSTANDING RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ JOB SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION

Acta Didactica Napocensia, vol.12, no.1, pp.213-223, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.12, no.2, pp.494-510, 2019 (Other Refereed National Journals)

Secondary School Students’ Positive and Negative Perfectionism as a Predictor of Career Development

Educational Research and Reviews, vol.13, no.20, pp.696-703, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu İle Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Öz Anlayışın Aracı Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.1-17, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıklarının Yordayıcısı Olarak Kişilik Özellikleri

Turkish Studies, vol.13, no.19, pp.1163-1175, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Relationship between High School Students? Career Adaptability, Subjective Well-Being and Perceived Social Support

International Education Studies (IES), no.11, pp.127-135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dimensions of personality and emotional intelligence as predictors of high school students career decision difficulties

Educational Research and Reviews, vol.13, no.12, pp.495-502, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dört boyutlu mesleki bağlılık ölçeği uyarlama çalışması

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.2, pp.230-244, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Role of Senior University Students’ Career Adaptability in Predicting Their Subjective Well-Being

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.5, pp.47-54, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

High school students' career decision-making difficulties according to locus of control

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.2, pp.242-248, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide öz anlayışın aracı etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.1-17, 2018 (Other Refereed National Journals)

Personality Traits as a Predictor of Career Indecision of High School Students

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, no.1, pp.79-90, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Psikolojik Danışmanlarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İş Doyumu Düzeylerini Yordama Gücünün İncelenmesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.40, pp.86-100, 2017 (National Refreed University Journal)

Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.1140-1150, 2017 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Yordayıcısı Olarak Kariyer İnançları, Cinsiyet ve Akademik Başarıları

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.9, no.62, pp.51-63, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrenci adaylarının üniversite ve bölüm tercih edenleri

İstihdamda 3İ Dergisi, no.13, pp.102-105, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Use of the genogram technique in counseling with Turkish families

Journal of Family Psychotherapy, vol.23, no.2, pp.131-137, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.263-274, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Karar Pişmanlıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.343-347

Duygusal Zeka Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

International Social Research and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.147

Duygusal Zeka ile Holland Kişilik Tipolojisi Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 March 2018, pp.148

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Rolü

Eurasian Conferance on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi

2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.154-155

Aile Görüşmesinde Sistemik Yaklaşım ve Soru Teknikleri

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

Fear of Missing Out: The Big Problem with Social Media in Medicine

4th WONCA East Mediterranean Family Medicine Congress, 2 - 04 March 2017

Sığınmacı Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönelim Problemleri

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 December 2016

Sağlık profesyonelleri sosyal medyayı nasıl kullanıyor

10.Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 28 September - 01 October 2016

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DENETİM ODAKLARINA GÖREKARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN İNCELENMESİ

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016

Hastalarımız sosyal medyada arkadaşımız olabilir mi

15.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 May 2016

Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleklere İlişkin Mesleki Değer Algılarının İncelenmesi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.794-796

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ MESLEKLERE İLİŞKİN MESLEKİ DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.794-796

Mesleki Sonuç Beklentisinin, Akademik Motivasyon ve Bazı Sosyodemografik Özelliklere Göre İncelenmesi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 07 October 2015, pp.1029-1031

Lise Öğrencilerinin Mesleki sonuç Beklentilerinin Mesleki Değerleri ile İlişkisi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 07 October 2015, pp.787-789

Çocuklar için Kariyer Gelişim Programı

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 2014, pp.10

Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Meslek Tercih Nedenleri

I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2013

Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Bölüm Tercih Nedenleri

I. Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2013, pp.20

Kariyer Farkındalığını Geliştirmede Sistemik Temelli Bir Program Örneği

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2012, pp.60

Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programının Uygulanması

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2010, pp.68

Bir Mesleki Rehberlik Uygulaması: Tanıtım ve Yönlendirme Dersi

II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 20 June 2008, pp.59

Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.23

Using Genograms in Family Counseling: Experiences from within a Family Counseling Doctoral Course

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.23

Bilgiyi İşleme Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının Geliştirilmesi ve Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma

I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 23 September 2006, pp.29-30

Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.117

Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 October 0207 - 19 October 2007, pp.298

Books & Book Chapters

Çocukluk Döneminde Kariyer Gelişimi

in: Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi, Diğdem Müge Siyez,Tansu Mutlu Çaykuş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.133-166, 2020

Beş Faktör Kişilik Kuramı

in: Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, Burhan ÇAPRİ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.629-658, 2020

KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ALANI VE PSİKOLOJİK TESTLERİN KULLANIMI

in: PSİKOLOJİK TESTLER, İLKELER, UYGULAMA VE TANITIM, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.379-418, 2019

GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ

in: YAŞAMBOYU GELİŞİM, Filiz Yurtal, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.210-240, 2019

OKUL ÖNCESİNDE VE İLKOKULDA MESLEKİ REHBERLİK

in: OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK, Zeynep HAMAMCI, Fulya TÜRK, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.129-143, 2018

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EL KİTABI, Rezan ÇEÇEN EROĞUL Filiz YURTAL, Editor, Mentis Yayıncılık, Ankara, pp.493-520, 2014

TOLMAN’IN İŞARET GESTALT KURAMI

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EL KİTABI, Rezan ÇEÇEN EROĞUL Filiz YURTAL, Editor, Mentis Yayıncılık, Ankara, pp.431-446, 2014

GÜDÜLENME VE BİREYSEL FARKLILIKLAR

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, BÜLENT GÜNDÜZ BURHAN ÇAPRİ, Editor, Karahan Kitapevi, Adana, pp.343-389, 2013