Kariyer Adanmışlık Ölçeği: Proaktif Kariyer Davranışlarının Ölçümünün Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Korkmaz O., Kırdök O. , Alkal A., Akça M. Ş.

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.72, pp.4668-4677, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 72
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26449/sssj.2570
  • Title of Journal : International Social Sciences Studies Journal
  • Page Numbers: pp.4668-4677

Abstract

Bu çalışmada Hirschi, Freund ve Herrmann (2014) tarafından geliştirilen Kariyer Adanmışlık Ölçeğinin (KAÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma 699 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun orijinal ölçekteki gibi tek boyutlu ve 9 maddeden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Dört hafta arayla uygulanan test-tekrar test sonucunda hesaplanan korelasyonun orta düzeyde ve anlamlı (r = .67, p<.001) olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .49 ile .80 arasında değiştiği bulunmuştur. KAÖ’nün kariyer keşfi, kariyer planlaması ve kariyer kararı öz-yeterliği ile pozitif ve orta düzeyde ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre KAÖ’nün üniversite öğrencilerinin kariyer adanmışlıklarını (proaktif kariyer davranışları) değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.


Anahtar Kelimeler
proaktif kariyer davranışları, kariyer davranışları, kariyer adanmışlığı 

Abstract

The purpose of the present study is to conduct validity and reliability studies of the Turkish form of the Career Engagement Scale (CAS), which was developed by Hirschi, Freund and Herrmann (2014). The study group consisted of 699 university students. As a result of Confirmatory Factor Analysis, it was seen that the Turkish form of the scale consisted of one-dimensional and 9 items as in the original scale form. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the scale was calculated .88. It was found that the correlation between total scale scores as a result of test-retesting was moderate and meaningful (r = .67, p<.001). The item-total correlations of the scale were found to vary between .49 and .80. It was obtained CAS had positive and moderate relations with career exploration, career planning and career decision self-efficacy. CAS is a reliable and valid measurement tool to assess the career engagement (proactive career behaviors) of the university students.

Keywords
proactive career behavior, career behavior, career engagement