Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Doğum Sırası Ve Yaşam Doyumunun Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordama Gücünün İncelenmesi


KIRDÖK O. , ALİBEKİROĞLU P. B.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, ss.497-503, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 47
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Sayfa Sayıları: ss.497-503

Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin psikolojik doğum sırası ve yaşam doyumlarının kariyer kararı verme yetkinlik
beklentisi düzeylerini yordayıp yordamadığını incelemek ve öğrencilerin kariyer kararı verme yetkinlik beklentisi düzeylerini cinsiyet,
yaş, okunan bölüm durumlarına göre karşılaştırmaktır. Araştırmaya Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan
277 öğrenci katılmıştır. Araştırmada verileri elde etmek amacıyla Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve
Psikolojik Doğum Sırası Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise t testi, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi tekniği
kullanılmıştır. Analizler sonucunda yaşam doyumunun kariyer kararı yetkinlik beklentisi üzerinde yordayıcı olduğu görülmektedir.
Ayrıca psikolojik doğum sırasının ilk çocuk ve tek çocuk alt boyutlarının kariyer kararı yetkinlik beklentisi yordayıcısı olduğu ancak
ortanca ve son çocuğun yordayıcı olmadığı bulunmuştur. Araştırma bulguları yaşa ve cinsiyete göre kariyer kararı yetkinlik
beklentisinin farklılaşmadığını göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin okuduğu bölümlere göre kariyer kararı yetkinlik
beklentisinin İşletme ve İlahiyat bölümleri arasında farklılık olduğu görülmüştür