Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERGENLERDE GÖRÜLEN KURAL DIŞI DAVRANIŞLARIN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss.337-352, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ LGBT BİREYLERLEPSİKOLOJİK DANIŞMA YAPMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.121-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYNLİK STRESİNİ YORDAMADA ANNELİK ALGISI VE EŞ DESTEĞİ

The Journal Of Academic Social Science Studies, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlik Stresini Yordamada Annelik Algısı ve Eş Desteği

JASS, cilt.71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMU İLE PSİKOLOJİKSAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ ANLAYIŞIN ARACI ETKİSİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide öz anlayışın aracı etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde görülen kuraldışı davranışların yordanmasında anne-baba evlilik çatışması ve çocukluk örselenme yaşantılarının rolü

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.171-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Görülen Kuraldışı Davranışların Aile İşlevselliği ve Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.21, ss.337-352, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ERGENLERDE GÖRÜLEN KURAL DIŞI DAVRANIŞLARIN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, no.2, ss.337-352, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Boşanmış Annelerin Çocukları İle İlişkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

2. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 25 Kasım 2018

Psikolojik Danışman Adaylarının Lgbti Bireylerle Psikolojik Danışma Yapmaya İlişkin Görüşleri

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.778-0

Ebeveynlik Stresini Yordamada Annelik Algısı Ve Eş Desteği

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.779-0

Küçük Çocuklu Aileler: Değişimin Yansımaları

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.108-109

Anne Adaylarının Annelik Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.158-159

Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi Eğitiminin Boşanmış Annelerin Empati Kabul ve Stres Düzeylerine Etkisi

I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi İstanbul, 2016, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Çocuğu Okul Öncesine Devam Eden Kadınların Anneliğe İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.223-224

Kitap & Kitap Bölümleri

İlk Çocukluk Dönemi

Yaşamboyu Gelişim, Filiiz Yurtal, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.118-151, 2019

İlk Çocukluk Dönemi

Yaşamboyu Gelişim, Yurtal Filiz, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.118-153, 2019

Aile Terapisi Kuramları

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.413-456, 2018

Aile Terapisi Kuramları

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, , Editör, Pegem Atıf İndeksi, Ankara, ss.413-456, 2018

Aile Terapisi Kuramları

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Yasemin Yavuzer Zeynep Karataş, Editör, Pegem, Ankara, ss.413-456, 2018