Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Usage of textile dyes BB41 and BR46 for microscopic examination of filamentous bacteria in activated sludge reactor: a new staining method

International Journal Of Chemical Reactor Engineering, cilt.18, no.20200064, ss.1-8, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Extended Aeration Activated Sludge Reactor (EAASR) for Removal of Nitrobenzene: Air Stripped or Biologically Removed?

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, cilt.14, ss.453-461, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adsorptive Removal of Dyes Using Crude Tree Barks: Equilibrium Isotherm and Kinetics

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, ss.4693-4698, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Basic Textile Dyes from Aqueous Solutions through Adsorption by Eucalyptus camaldulensis Barks

ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, cilt.27, ss.821-833, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atık Sulardan Parasetamol Gideriminde Aktif Çamur Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.1-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atıksulardan parasetamol giderilmesinde aktif çamur biyokütlesinin kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.1-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atıksulardan nitrobenzen gideriminin araştırılmasında uzun havalandırmalı ve kesikli aktif çamur sistemlerinin kullanılması

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.28, ss.26-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investıgatıon of the Biosorption Characteristics of Basic Blue 41 by Live Activated Sludge

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.83-92, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadmiyum içeren atık suların ileri arıtımında su mercimeği Lemna minor bitkisinin kullanılması

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.11-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazik mavi 41 boyar maddesinin canlı aktif çamur tarafından biyosorpsiyonunun kinetik özelliklerinin incelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.83-93, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Altı Bitkisi (Myriophyllum Spicatum) Kullanılarak Sentetik Atık Sudan Kadmiyum Giderilmesi

Çevre Bilimleri, Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilimsel Ve Teknik Yayın Organı, cilt.2004, ss.7-15, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basic Blue 41 Boyar Maddesinin İnaktif Sucul Bitki Myriophyllum Spicatum Tarafından Biosorpsiyonunun Yalancı İzotermlere Uygulanması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, ss.317-324, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı tekstil boyalarının sulu çözeltiden giderilmesinde su bitkisi Potamogeton natans ın adsorbent olarak kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.277-287, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cürufun yapısı çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri

Ege Ün. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri dergisi, cilt.23, ss.127-134, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazik Mavi 41 Boyar Maddesinin Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Trafından Adsorpsiyonunun Yalancı İzotermlere Uygulanması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.187-194, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sentetik Atıksuda Mikroalg (Chlorella Vulgaris) Populasyon Büyümesinin Hidrolik Bekletme Süresi Ve Sıcaklıkla Değişimi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.233-239, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kum Filtrelerinde Filtrasyonla Bakteri Gideriminin Derinlikle Değişimi

Su Kirliliği Kontrolü Dergisi, cilt.11, ss.17-24, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Anaerobik Biyofilm Reaktörde Sülfat Gideriminin İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.129-139, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Anaerobik Biyofilm Reaktörde Sülfat Gideriminin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.129-138, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Suyu Çökeltmesi Ve Balık Kullanımı İle Alg Giderimi

Su Kirliliği Kontrolü Dergisi, cilt.10, ss.37-45, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stabilizasyon Havuzu Çıkış Sularında Alg Gideriminde Balık Kullanımının Bazı Kirlilik Parametrelerine Etkisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.113-120, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nitrobenzenin Sudan Giderilmesinde Havalandırmanın Etkisi

4 International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.913-916

Sulu Çözeltilerden Ozonlama ile Reaktif Black 5 Giderimi

4 International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.917-920

Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtılabilirliğinin İncelenmesi: Fenton Süreci Uygulaması

4 International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.921-925

Granüler Aktif Karbon ile Çözünmüş Doğal Organik Madde Giderimi ve Adsorpsiyon İzotermleri

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1418-1422

Adsorption of Basic Blue 41 by Cupressus sempervirens based activated carbon

II.International Scientific and Vocational Studies Congress, 3 - 07 Eylül 2018, ss.483-495

Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemlerinde nitrobenzenli atık suyun arıtılması üzerine bir araştırma

Uluslararası sürdürülebilir su ve atık su sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010

Su kirliliği kontrolünde önerilen adsorbentler ve uygulanabilirlikleri

Uluslararası sürdürülebilir su ve atık su sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010

İçme suyu kaynaklarında algal toksinler ve kontrolünün değerlendirilmesi

Uluslararası sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010

Van Gölü Suyu Kullanarak Alg (Spirulina platensis) Üretiminin Araştırılması

IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009, ss.159

Sürdürülebilir kalkınma için endüstriyel atık su yönetimi

AB sürecinde ulusal sanayi ve çevre sempozyumu, Adana, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2008

Basic Yellow 51 Tekstil boyasının Eucalyptus kabukları kullanılarak adsorpsiyonla sulu çözeltiden giderilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2008

BAZI BOYAR MADDELERİN ADSORPSİYON İLE GİDERİMİNDE Eucalyptus Camaldulensis KABUGUNUN ADSORBENT OLARAK DENENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.90-94

BASIC YELLOW 51 TEKSTİL BOYASıNIN EUCALYPTUS KABUKLARI KULLANILARAK ADSORPsİYONLA SULU ÇÖZELTİDEN GİDERİLMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.124-128

Bazı boyar maddelerin adsorpsiyon ile gideriminde Eucalyptus camaldulensis kabuğunun adsorbent olarak denenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2008

Microalgae removal from synthetic wastewater by tilapia Oreochromis niloticus and Oreochromis aureus

International Conference on Environment:Survival and sustainability, 19 - 24 Şubat 2007, ss.471

Stabilizasyon havuzu çıkış sularından alg gideriminde deniz suyu kullanım

Ulusal sanayi-çevre sempozyumu ve sergisi, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2001

Stabilizasyon havuzlarında organik madde giderimi ve etkili alg türleri

Türkiyede çevre kirlenmesi öncelikleri sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 1997

TMMOB I Ulusal Kıyı mühendisliği sempozyumu

I.Ulusal kıyı Mühendisliği sempozyumu, Samsun, Türkiye, 14 - 16 Kasım 1996

Diğer Yayınlar