Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSLAM HUKUKUNDA GÖRME MUHAYYERLİĞİNİN SINIR VE İMKANLARI

AL FARABI 6th International Conference on Social Sciences, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.219-223

İSLAM HUKUK USULÜNDE HABERİN DOĞRULUK KRİTERLERİ

AKDENİZ1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.81-88

ALİ EL-KARİ’NİN ŞAFİİLERE YÖNELTTİĞİ METODOLOJİ ALANINDAKİTENKİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKDENİZ1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.129-135

Ebû Muhammed eş-Şâfiî’nin (ö. 295/908) Mezhebe Muhalif Bazı Görüşleri

İKSAD III-ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.529-533

İsmail Hakkı İzmirli’nin Ribâ Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

İKSAD III- ULUSLARARASI SOSYA L BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.534-538

100 Yil Önce Adana’da Yaşanan Dini Tartişmalar ve Bunlarin İlmi Değeri

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

Müftü Ahmed Paşa’nın Tahkîku’l-Esrâr ve Tenvîru’l-Efkâr Eseri Çerçevesinde İlmü’l-Mezâhib

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), 9 - 11 Nisan 2018

Fudayl Çelebi’nin Edebü’l-Evsıyâ’ Adlı Eseri Özelinde Çocukların Malî Haklarının Gözetimi: Vesâyet

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), 9 - 11 Nisan 2018

İSLAM HUKUKUNUN VADELİ SATIŞ TEORİSİNDE ÇOCUKLARIN HAKLARINIKORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

AL FARABI 6th International Conference on SocialSciences, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.224-228

ISTILAH/KAVRAM RİSALELERİNİN İSLAM HUKUKU METİNLERİNİ ANLAMADAÖNEMİ: KINALIZÂDE ALİ ÇELEBİ ÖRNEĞİ

International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 Nisan 2017

İSLAM HUKUK FELSEFESİNDE HÜKMÜN GEREKÇESİ: ÂLİM MUHAMMED B.HAMZAEL-GÜZELHİSÂRÎ EL-AYDÎNÎ ÖRNEĞİ

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 Nisan 2017

Hanefi Mezhebinde Teorik ve Pratik Olarak Ahad Habere Yaklaşımlar

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.385

Sahabenin Faiz Hakkındaki Bazı Görüşlerinin Değerlendirilmesi

international congress on political economic and social studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.197-203

XVI. Y.Y. Osmanlı Medreselerinde Hukuk (Fıkıh) Eğitimi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24 - 26 Nisan 2017

Istılah/Kavram Risalelerinin İslam Hukuku Metinlerini Anlamada Önemi: Kınalızâde Ali Çelebi Örneği

PROCEEDINGS BOOK of 2nd International Scientific Researches, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.282-287

İslam Hukuk Felsefesinde Hükmün Gerekçesi: Âlim Muhammed b. Hamza el-Güzelhisârî el-Aydînî Örneği

IBAD-2017 2. International Scientific Researches Congres on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.288-293

Kitap & Kitap Bölümleri

Mali Hukuk

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.549-575, 2017