Prof.Dr.

HAYRİ KAPLAN


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Eğitim Bilgileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fak., Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

Fahruddîn er-Râzî Düşüncesinde Ruh ve Ahlak

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

1996

1996

Yüksek Lisans

İslam Düşünürlerine Göre Ruh ve Nefs

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Felsefesi, Tasavvuf

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri

2003 - 2013

2003 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri

Yönetilen Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

Tasavvufta Havf ve Recâ (Korku ve Ümit) Anlayışı

KAPLAN H.

M.Mansur(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Muhyî ve Cihânnümâsı

KAPLAN H.

C.İltuş(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvufi Görüşleri

KAPLAN H.

A.Yıldırım(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Farkında Olunmayan Mühim Bir Sima: Şemsüddîn Muhammed el-İskenderî el-Mizzî

KAPLAN H.

DİNİ ARAŞTIRMALAR, ss.149-172, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Zeynü?l-A`yâd: Şeyh Sahafî?nin Hacı Bayrâm-ı Velî?ye Ait ?Çalabım Bir Şâr Yaratmış? Şiirine Yazdığı Şerh

KAPLAN H.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, ss.43-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Ahmed er-Rifai?nin İtikadi ve Kelami Görüşleri

ŞIK İ. , KAPLAN H.

Tasavvuf Dergisi, cilt.7, no.2, ss.87-105, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Ahmed er-Rifâ?î?nin İtikâdi ve Kelâmî Görüşleri

KAPLAN H.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, ss.87-105, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ?nın Râzî?ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî?nin Sûfîlere/Tasavvufa Bakışı

KAPLAN H.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, ss.285-330, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Fakih Bir Sûfi Örneği Olarak Abdulvehhab eş-Şa?rânî

KAPLAN H.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, no.6, ss.119-154, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Fahruddîn er-Râzî?nin Sadruddîn es-Serahsî?ye Gönderdiği Mektup

KAPLAN H.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.88-129, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

13. Yüzyılda Farklı Bir Tehâfüt?ün Tenkitçisi: Kelamcı ve Sûfî Dıyâüddîn Mes`ûd b. Mahmûd eş-Şîrâzî (ö. 655/1257)

KAPLAN H.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.543-551

2012

2012

Tarihsel Hayatı ve Görüşleri Bağlamında Ahi Evran?ın Yaz(ma)dığı Kitaplar ve Söyle(me)diği Sözler

KAPLAN H.

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2012, ss.71-104

2010

2010

Ebu?l-Ferec et-Tarsûsî?nin Tasavvufî Hayata Katkısı

KAPLAN H.

Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.286-291

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

İşârâtü'n-Nuzzâr ilâ Letâifi'l-Esrâr

KAPLAN H.

Ieres (Institud Europeen De Recherches Et D'etudes Des Sciences Sociales Et Religeuses, Ankara, 2012

2011

2011

Ahi Evran Kitap Yazdı mı?

KAPLAN H.

Giriş Kırtasiye Baskı Merkezi, Adana, 2011

Ansiklopedide Bölümler

2010

2010

İslam Ansiklopedisi

KAPLAN H.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.347-350, 2010

Desteklenen Projeler