Prof. HAYRİ KAPLAN


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Philosopy, Islamic Mysticism

Metrics

Publication

20

Project

3

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2001

1996 - 2001

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Turkey

1993 - 1996

1993 - 1996

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fak., Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Fahruddîn er-Râzî Düşüncesinde Ruh ve Ahlak

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

1996

1996

Postgraduate

İslam Düşünürlerine Göre Ruh ve Nefs

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/İslam Felsefesi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Philosopy

Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri

2003 - 2013

2003 - 2013

Assistant Professor

Cukurova University, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri

Advising Theses

2010

2010

Postgraduate

Muhyî ve Cihânnümâsı

KAPLAN H.

C.İltuş(Student)

2008

2008

Postgraduate

Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvufi Görüşleri

KAPLAN H.

A.Yıldırım(Student)

Articles Published in Other Journals

2006

2006

Ahmed er-Rifai?nin İtikadi ve Kelami Görüşleri

ŞIK İ., KAPLAN H.

Tasavvuf Dergisi , vol.7, no.16, pp.87-105, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

13. Yüzyılda Farklı Bir Tehâfüt?ün Tenkitçisi: Kelamcı ve Sûfî Dıyâüddîn Mes`ûd b. Mahmûd eş-Şîrâzî (ö. 655/1257)

KAPLAN H.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.543-551

2012

2012

Tarihsel Hayatı ve Görüşleri Bağlamında Ahi Evran?ın Yaz(ma)dığı Kitaplar ve Söyle(me)diği Sözler

KAPLAN H.

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 19 - 20 September 2012, pp.71-104

2010

2010

Ebu?l-Ferec et-Tarsûsî?nin Tasavvufî Hayata Katkısı

KAPLAN H.

Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus Sempozyumu, Mersin, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.286-291

Books & Book Chapters

2012

2012

İşârâtü'n-Nuzzâr ilâ Letâifi'l-Esrâr

KAPLAN H.

Ieres (Institud Europeen De Recherches Et D'etudes Des Sciences Sociales Et Religeuses, Ankara, 2012

2011

2011

Ahi Evran Kitap Yazdı mı?

KAPLAN H.

Giriş Kırtasiye Baskı Merkezi, Adana, 2011

Episodes in the Encyclopedia

2010

2010

İslam Ansiklopedisi

KAPLAN H.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.347-350, 2010

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesi Üzerine İncelemeler

Project Supported by Higher Education Institutions

TUNAGÖZ T. (Executive), AKKANAT H., KAPLAN H.

2014 - 2016

2014 - 2016

Kuşeyrî'nin "El-Cevâhiru'l-Mensûre" İsimli Eseri Bağlamında Tasavvufî Görüşleri

Project Supported by Higher Education Institutions

KAPLAN H. (Executive), GÖKCAN M.