Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “BİRİK-” VE “TOPLA-” FİİLLERİNİN EŞDİZİMLİLİK AÇISINDAN GÖRÜNÜMLERİ

Littera Turca, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.7, no.4, pp.1561-1579, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Garibnâme’de “Kamu” Sözcüğünün Tür Özellikleri Açısından Görünümleri

DEDE KORKUT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.24, pp.75-84, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ONDAN / ONUN İÇİN YAPILARININ SÖZDİZİMSEL İLİŞKİLER BAKIMINDAN NEDEN-SONUÇ CÜMLELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.74-83, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE YER-YÖN KAVRAM ALANIYLA İLGİLİ SÖZLERLE OLUŞAN DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLER

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.25, pp.200-215, 2020 (Other Refereed National Journals)

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÜR- (ÜDÜR-) FİİLİ ve FİİL-TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.9, no.4, pp.1371-1380, 2020 (Other Refereed National Journals)

VIEWS OF ÜZERE PREPOSITION IN THE CONTEXT OF COLLACATIONS IN TURKEY TURKISH

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.24-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Ağaç İle İlgili Tür Adlarının Kişi Adı Olarak Kullanımı

International Journal of Languages' Education and Teaching, vol.6, no.2, pp.413-428, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Kişi Adı Olarak "Gül" ve Birleşenleri

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.81-98, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Ur- / Vur- Fiilinin Deyimleşmiş Birleşik Fiillerdeki Kullanımları

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.6, no.3, pp.1316-1333, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günlük Astroloji Yazılarında Zaman ve Kiplik Anlamlar

DİL ARAŞTIRMALARI, no.20, pp.69-81, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde -AcAk + İyelik Eki + Yönelme Durumu Yapısı

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.9, pp.2421-2430, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Divanu Lugati't-Türk'ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve İle İlgili Söz Varlığı Üzerine"

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, no.1, pp.1995-2002, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Türkiye Türkçesi ve Balkan Ağızlarında 'Kaçan' Soru Sözcüğü"

Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi-Journal of Dialect Studies, no.5, pp.47-53, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eski Anadolu Türkçesinde Böyle, Şöyle, Eyle / Öyle Sözlerinin Kullanımları Üzerine

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.267-276, 2011 (National Refreed University Journal)

"Dede Korkut Hikayelerinde Barınma ile İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine"

Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.6, no.3, pp.1251-1263, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Derleme Sözlüğü ve Türkçe Sözlük'te Madde Başı Olarak Kişi Adıllarının Kullanımları Üzerine

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.377-386, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye Türkçesinde Tekrarlı Bağlaçların Oluşturduğu Bağlama Gruplarının Söz Dizimindeki Kullanımları Üzerine

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.503-510, 2007 (National Refreed University Journal)

+DIr/ +DUr Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2003/1, vol.1, pp.111-122, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkçede Unvan Grupları ve Diziliş özellikleri Üzerine

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.361-368, 2006 (National Refreed University Journal)

Dokuztekne Köyü?nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.185-192, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE ÖZEL ADLARLA OLUŞTURULAN BİRLEŞİK SÖZLERİN TÜRLEŞME BAĞLAMINDA GÖRÜNÜMLERİ

BLACK SEA SUMMIT 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Sinop, Turkey, 5 - 06 June 2021, pp.447-455

ORHAN KEMAL’İN ESERLERİNDE İNANÇLA İLGİLİ SÖZLERİN KALIPLAŞMALARDAKİ GÖRÜNÜMLERİ

BLACK SEA SUMMIT 6TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS , Sinop, Turkey, 5 - 06 June 2021, pp.440-446

Beden Kültür Kodları Bağlamında Derleme Sözlüğü‟nde Organ Adlarıyla Oluşturulan Birleşik Sözler

3. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2021, pp.119-125

Yörük ve Göçmen Ağızları Etkileşimi Bağlamında Ceyhan Ağzında “-AyIn” Biçim Birimi ●

V. ULUSLARARASI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ, Adana, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.687-700 Sustainable Development

SOSYAL MEDYADA KULLANILAN BATI KAYNAKLI BAZI SÖZLERİN FİİLLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE

2. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2021, pp.416-425

Derleme Sözlüğü'nde Yer-Yön Sözleriyle Oluşturulan Birleşik Fiiller

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 9 - 10 October 2020, pp.69-81

'-mIş gibi' Yapısının Kullanımları ve Algıda Örgütleme Açısından İşlevsel Özellikleri

10. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bosnia And Herzegovina, vol.1, pp.645

Ceyhan Yörük Ağzında 1. Teklik Kişi Eki ?ın / -in?in Kullanımı Üzerine

1. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Şanlıurfa, Turkey, pp.687

Eski Anadolu Türkçesinde Yeg / Yig Sözcüğünün Karşılaştırma Kategorisi Bağlamında Görünümleri

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.2256-2266

Kutadgu Bilig'de Karşılaştırma Kategorisi İşaretleyicisi Olarak "Yig"

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.55

Türkiye Türkçesinde 'Kadar' Edatının Eşdizimlilik Özellikleri Bağlamında Görünümleri

VI. Beynelhalk Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 June 2019, vol.Cild 3, pp.313-322

Temizlik Ürünlerinde Türkçenin Kullanımı

İksad 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 8-10 Mart 2019 ADANA-TÜRKİYE, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.822-835

Gülten Akın’xxın Şiir Dilinde ”Gibi” Edatı

Nigar Hanım’xxdan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar Uluslararası Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 26 - 28 April 2018

Eski Anadolu Türkçesinde Delim Key Üküş ve Yavlak Sözcüklerinin Sözdizimindeki Kullanımları

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.161-169

Dede Korkut Hikayelerinde -mIş Biçimbiriminin Dolaylılık Bağlamında Görünümleri Üzerine

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2015, vol.Cild 3, pp.1379-1387

Türkiye Türkçesinde Sorulu Cümle Kuruluşları ve Eski Anadolu Türkçesindeki Anlamdaş Yapılarla Karşılaştırılması

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 October 2008, vol.Iv, pp.4273-4284

Ceyhan Yöresinde Kullanılan Bazı Kelimeler Üzerine

Ceyhun'dan Ceyhan'a 1. Ceyhan Sempozyumu, Ceyhan, Turkey, 29 March - 01 April 2006, pp.317-319

Books & Book Chapters

Türkiye Türkçesinde Seçenek ve Seçim

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2020

Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Türkçede Çokluk Bildiren Fiiller ve Birlikte Kullanıldığı İsimlerle Sayılabilirlik Bağlamında Görünümleri

in: Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı, Nurettin Demir,Faruk Yıldırım, Editor, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, pp.295-308, 2014

Nurullah Ataç'ın Denemelerinde Devrik Yapılar

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009