The Effect of Blended Learning on Self-Efficacy in Organizing Trips to Out-of-School Environments


Karaduman B.

2. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.75-76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75-76
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

The inclusion of today's youth, who have integrated technology into their lives, into education with a system that does not include technology seems to be quite challenging under current conditions. In this sense, it would be more rational to include technology in the lessons and to switch to a system where teachers are guides rather than being active. At this point, Flipped classroom model, which is one of the blended learning models, is a classroom model that can consider all the mentioned variables. The flipped classroom model can respond to changing student needs and makes students active in their own learning. With this model, students can acquire basic knowledge in their own environment whenever and wherever they want, and  they can find more time to practice in the classroom. The aim of the study is to determine the effect of the Out-of-School Learning Environments in Science Education (OSLESE) course, in which the flipped classroom model is applied, on the self-efficacy of pre-service science teachers to organize an educational trip to out-of-school environments. The study was carried out in the spring term of the 2021-22 academic year. In the experimental group, the OSLESE lesson was taught with the flipped classroom model, which is one of the blended learning models, while it was taught using the traditional classroom model in the control group. In the study, a pretest- posttest quasi-experimental design with a control group was used. "Self- Efficacy Belief Scale for Organizing Educational Trips to Out-of-School Environments" developed by Bozdoğan (2016) was used to collect the data. The participants of the research are the pre-service teachers who are enrolling in the Science Teaching program and attending the OSLESE course. The data of the study is in the analysis stage.

Teknolojiyi hayatlarıyla bütünleştirmiş olan günümüz gençlerinin, içinde teknolojinin yer almadığı bir sistemle eğitime dâhil etmek mevcut koşullarda oldukça zorlayıcı görünmektedir. Bu anlamda teknolojiyi derslere dâhil etmek, öğretmenlerin aktif olmasındansa rehber olduğu bir sisteme geçmek daha akılcı olacaktır. Bu noktada Harmanlanmış öğrenme modellerinden biri olan Ters yüz sınıf modeli, tüm sözü edilen değişkenleri göz önünde bulundurabilecek bir sınıf modelidir. Ters yüz sınıf modeli değişen öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilmekte ve öğrencileri kendi öğrenmelerinde aktif kılmaktadır. Bu uygulama ile öğrenciler temel bilgileri kendi ortamlarında diledikleri zaman, diledikleri hızda edinebilmekte ve sınıf ortamında uygulama yapmaya daha fazla zaman bulabilmektedirler. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı, harmanlanmış öğrenme modellerinden, ters yüz sınıf modelinin uygulandığı Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları (FÖODÖO) dersinin, Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı çevrelere eğitsel bir gezi düzenlemeye yönelik öz yeterliklerine etkisini belirlemektir. Çalışma 2021-22 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yürütülmüştür. Deney grubunda FÖODÖO dersi harmanlanmış öğrenme modellerinden ters yüz sınıf modeli ile işlenirken, kontrol grubunda geleneksel sınıf modeli kullanılarak işlenmiştir Çalışmada ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Bozdoğan (2016) tarafından geliştirilen “Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Fen Bilgisi Öğretmenliği programına devam etmekte olan ve FÖODÖO dersini alan öğretmen adaylarıdır. Çalışmanın verileri analiz aşamasındadır.