Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2008 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 1990 - 1994 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 1978 - 1982 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1972 - 1978 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Tıpta Uzmanlık

  Aminofilin veya Kafein Kullanımının Prematüre Bebeklerde Uzun Dönem Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Neonatoloji , Dahili Tıp Bilimleri/ Neonatoloji

 • 2017 Tıpta Uzmanlık

  Geç preterm ve term bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit subgrupları üzerine etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum Laktis 2011 ve Hindiba İnülininin beslenme ve nekrotizan enterokolit gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Gestasyonel, Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Anne Bebeklerinde ve Makrozomik Bebeklerde Troponin T ve NT Pro-BNP Düzeyi.

  Çukurova Üniversitesi, Neonatoloji , Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik İskemik Ensefalopati oluşturulan rat modelinde indometazinin nöronal apopitoz üzerine etkisi.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  Nekrotizan enerokolitli olgularda rotavirus enfeksiyonlarının rolü ve sitokinlerle ilişkisi.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 2008 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik-İskemik Serebral Hasar Oluşturulan Yenidoğan Ratlarda Allopürinolün Kaspaz 3 Ve Kaspaz 8 Aktivitesi İle Nöroprotektif Etkisinin Değerlendirilmesi.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Bölgesinde Kordon Kanı Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi, Yapısı, Moleküler Özelliği ve Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Üzerine Etkisi.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıklları/Neonatoloji

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde kord kanı sitokin düzeyleri ile mortalite ve morbiditenin ilişkisi

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları /Neonatoloji

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi ve kinetiği.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları /Neonatoloji

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan ve Growth hormon uygulanan yenidoğan ratlarda beyin dokusunda piruvat kinaz aktivitesi, antioksidan sistem ve lipit peroksidasyonu.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik-iskemi modeli oluşturulan yenidoğan ratlarda indometazinin indüklenen nitric oksit sentaz ekspresyonu ve serebral hasar üzerine etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları /Neonatoloji

 • 2002 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğan Bebeklerde İnsülin Like Growth Faktör-1 Ve Growth Hormon Düzeyleri.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 2000 Tıpta Uzmanlık

  Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serum malondialdehit düzeyleri

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 1998 Tıpta Uzmanlık

  Sepsisli term ve preterm bebeklerde nötrofil fonksiyonları .

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 1996 Tıpta Uzmanlık

  Yenidoğan sepsisinde tümör nekrozis faktör - alfa ve interlökin - 1 beta düzeyleri.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 1995 Tıpta Uzmanlık

  Prematür ve matür bebeklerin anne sütü içerikleri

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 1994 Tıpta Uzmanlık

  Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları /Neonatoloji

 • 1994 Tıpta Uzmanlık

  Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığı, gestasyonel ve postnatal yaşların total bilirubin bağlama kapasitesi üzerine olan etkileri.

  Çukurova Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce