STREPTOZOTOSİN UYGULANAN SIÇANLARIN GASTROKNEMIUS KASLARINA BUPIVACAINE UYGULANMASI


PELİT A.

28. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.45

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45

Abstract

 

BUPIVACAINE APPLICATION OF THE GASTROCNEMIUS MUSCLE STZ INDUCED RATS

 

Bora TAŞTEKİN1, Aykut PELİT1, Kenan DAĞLIOĞLU2

"

1 Çukurova Ü. School of Medicine, Biophysics Department

2 Çukurova Ü. DETAUM

 

ABSTRACT

 

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to observe injecting bupivacaine to the gastrocnemius muscle preparations effects of hypertrophy will create locally after examining the changes in skeletal muscle contraction parameters with streptozotocin (STZ) to be of experimental diabetic rats.

MATERIALS-METHOD: In this study 40 male Wistar Albino rats were used (230-270 g). The animals were made diabetic with a single i.v. injection of 45 mg/kg STZ in 0.1 M citrate buffer pH 4.5) into the tail vein. The rats were divided into four groups: (C; Control, CBUP; Control with bupivacaine, D; Diabetes, DBUP; Diabetes with bupivacaine). The animals in the control group, the same volume of cold 0.1 M citrate buffer injection was made. CBUP and DBUP groups were diluted bupivacaine from 0.5 % to 0.25% in serum physiologic and the maximum dose according to the weight of the rats of 8 mg kg was injected into the gastrocnemius muscle locally after 2 days of application STZ and citrate buffer. Blood glucose levels were measured in blood taken from rats after 30 days. And removing the gastrocnemius muscle, muscle twitch, the tetanic force, contraction and relaxation time, maximum contraction and relaxation rate were measured.

FINDINGS: Blood samples from rats two days after administration of STZ diabetes in rats showed that occurs. Muscle twitch parameters were increased significantly as compared to the control group of Bupivacaine. Muscle twitch were founded as; K: 62.1 ± 3.3 (g.F), D: 49.8 ± 5.1 (g.fF, DBUP: 57.5 ± 4.2 (g.F).

RESULTS-CONCLUSION: Bupivacaine caused skeletal muscle hypertrophy as a side effect has emerged in recent years. Bupivacaine especially has an impact on sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase in the fast-twitch skeletal muscles. At the same time local anesthetics such as lidocaine and bupivacaine are also inhibited in the sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase activity. According to the results we found in DBUP group atrophied muscle contractility D group was close to the control group.

 

STREPTOZOTOSİN UYGULANAN SIÇANLARIN GASTROKNEMIUS KASLARINA BUPIVACAINE UYGULANMASI

 

Bora TAŞTEKİN1, Aykut PELİT1, Kenan DAĞLIOĞLU2

 

1 Çukurova Ü. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

2 Çukurova Ü. DETAUM

 

ÖZET

 

GİRİŞ: Bu çalışmada Streptozotosin (STZ) ile oluşturulan deneysel diyabetik sıçanların Gastroknemius kası preparatlarına bupivacaine enjekte edilmesi sonrası iskelet kaslarının kasılma parametrelerindeki değişikliklerin incelenmesi ve bupivacainin lokal olarak oluşturacağı hipertrofinin etkilerini gözlemlemek amaçlanmaktadır.

MATERYAL-YÖNTEM: Çalışmada ağırlıkları 230 - 270 g arasında değişen 40 adet Wistar türü albino erkek sıçanlar kullanıldı.  Diyabet, kuyruk veninden 0,1 M soğuk sitrat tampon solüsyonu (pH 4,5) içinde çözülmüş STZ 45 mg/kg verilerek oluşturuldu. Hayvanlar 4 gruba bölündü (K: Kontrol, KBUP: Kontrol Bupivacaine, D: Diyabet ve DBUP: Diyabet+Bupivacaine). Kontrol grubundaki hayvanlara ise aynı hacimde 0,1 M soğuk sitrat tampon enjeksiyonu yapıldı. KBUP ve DBUP gruplarına %0.5 lik Bupivacaine %0.25 e SF ile seyreltilerek ve sıçanların ağırlıklarına göre maksimum doz olan 8 mg/kg olacak şekilde STZ ve citrat tamponları uygulamasından 2 gün sonra lokal olarak gastroknemius kaslarına enjekte edildi. 30 gün sonra sıçanlardan kan alınarak kan şeker seviyeleri ölçüldü ve gastroknemius kasları çıkartılarak, kas sarsısı, tetanik kuvvet, kasılma ve yarı-gevşeme süreleri, kasılma ve gevşeme hızları gibi parametreler ölçüldü.

BULGULAR:STZ uygulamasından 2 gün sonra sıçanlardan alınan kan örnekleri sıçanlarda diyabet oluştuğunu gösterdi. Kas sarsı parametrelerine bakıldığında Bupivacainli grupların kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde arttığı görüldü.

Kas sarsısı K:62.1±3.3 (g.F), D:49.8±5.1 (g.F), DBUP: 57.5±4.2 (g.F) cinsinden bulundu.

SONUÇLAR-TARTIŞMA: Bupivacain, yan etki olarak iskelet kaslarında hipertrofiye neden olduğu son yıllarda ortaya çıkmıştır. Bupivacain özellikle hızlı kasılan iskelet kaslarında sarkoplazmik retikulumdaki Ca-ATPaz üzerine etki etmektedir. Aynı zamanda Lidokain ve Bupivakain gibi lokal anestezik maddeler sarkoplazmik retikulumdaki Ca-ATPaz aktivitesini baskılamaktadır. Bulduğumuz sonuçlar atrofiye uğramış D grubuna göre  DBUP grubunda kas kontraktilitesi kontrol grubuna yakın bulunmuştur.