The Transforming Growth Factor- ß1 (TGF-ß1) Gene Polymorphism (TGF- ß1 T29C) and risk of Preeclampsia in Turkish pregnant woman


PAZARBAŞI A., ÖZPAK L., Keser N., ÖZGÜNEN F. T.

International Congress of Health and Environment, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.143

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.143

Abstract

The Transforming Growth Factor- β1 (TGF-β1) Gene Polymorphism (TGF- β1 T29C) and risk of Preeclampsia in Turkish pregnant woman

Ayfer Pazarbaşı1, Lutfiye Özpak1, Nursen Keser1, Fatma Tuncay Özgunen2

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, 2Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Çukurova University, Balcali, Adana, Turkey.

*Corresponding Author: Ayfer Pazarbasi (payfer@cu.edu.tr; ayferpazarbasi@gmail.com)

International Congress of Health and Environment, October 23-25, 2017.  Congress book: Oral presentation (OP-71), p. 143. Çukurova University, Mithat Özsan Conference Center. Adana-TURKEY.

 

Introduction

Essential hypertension is thought to be caused by both genetic and environmental factors, with varying combinations in different individuals (1). Although the aetiology of preeclampsia (PE) is still not clear, placental, immune and genetic factors are thought to play an important role in its pathophysiology. The aim of the present study was to investigate whether the transforming growth factor-β1 (TGF-β1) gene polymorphism (T29C) is correlated with PE risk.

Method

In this study, 55 preeclamptic and 67 normotensive pregnant women were genotyped for TGF-β1 gene T29C polymorphism by RFLP (restriction fragment length polymorphism) analysis and the distribution of genotype and allele frequencies belonging to this polymorphism in preeclamptic patients and controls were also evaluated.

Results

Among controls, the TGF-β1 gene T29C genotypes of CC, CT and TT were observed in 27%, 64%, and 9% respectively, whereas the CC, CT and TT genotypes were observed in 24%, 63%, and 13% of case patients, respectively. The C allele frequency was 55% in PE patients while it was 59% in controls. The T allele frequency was 45% in PE patients while it was 41% in controls.

Conclusion

There were no differences in allele and genotype frequencies between preeclamptic patients and controls, for TGF-β1 gene T29C polymorphism. It is not known whether T29C polymorphism has a functional effect on the TGF-β1 gene. Therefore, it was not possible to determine whether this polymorphism promotes the progression of PE since there was no statistically significant difference between patients with PE and controls.

Keywords: Preeclampsia; Transforming growth factor-β1;  T29C polymorphism; RFLP; Pregnancy

This study was supported by Cukurova University Scientific Research Projects Unit (Adana, Turkey) with TF2014BAP2 number.

TRANSFORME EDİCİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BETA 1 (TGFβ1) GENİ T29C POLİMORFİZMİ VE PREEKLAMPSİ İLİŞKİSİ

Ayfer Pazarbaşi1, Lütfiye Özpak1, Nurşen Keser1, Fatma Tuncay Özgünen2

1Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,

2Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi, Balcalı, Adana
Uluslararası Çevre ve Sağlık Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 23-25 Ekim 2017, ADANA

Giriş: Esansiyel hipertansiyona, farklı bireylerde genetik ve çevresel faktörlerin çeşitli kombinasyonlarının sebep olduğu düşünülmektedir. Plasental kökenli maternal hastalıklardan birisi olan preeklampsi (PE), gebeliğin ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan, gebeliklerin yaklaşık % 7-10’ nunda görülen maternal ve perinatal mortaliteye sebep olan ciddi bir gebelik dönemi hastalığıdır. Bazı çalışmalarda TGFβ1 geninde belirlenen bazı tek nükleotid polimorfizmlerinin (29T-C, 74G-C, 788C-T) hipertansiyon, PE, spontan abortlar ve intraüterin büyüme problemleri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Bu çalışmada biz, transforme edici büyüme faktörü beta 1 geni (TGFβ1) T29C polimorfizminin Preeklampsi riski ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda, 55 Preeklampsili ve 67 normotensif gebe kadının kanlarından izole ettiğimiz DNA’larını TGFβ1 geni T29C polimorfizmi açısından restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemi ile genotiplendirdik. Sonra da her iki gruptaki genotip ve allel sıklıklarını değerlendirdik.

Sonuçlar: Preeklampsili olgu grubunda TGFβ1 geni T29C polimorfizmi CC, CT ve TT genotipleri sırasıyla %24, %63 ve %13 olarak; control grubunda ise %27, %64 ve %9 olarak bulundu. C allel sıklığı PE gurubunda %55 iken control grubunda %59; T allel sıklığı ise PE gurubunda %45 iken control grubunda %41 olarak bulundu.

 

Sonuç ve Tartışma:

TGFβ1 geni T29C polimorfizmi açısından genotiplendirdiğimiz Preeklampsili ve control guruplarının genotip ve allel sıklıkları arasında ististiksel olarak önemli bir fark bulmadık. T29C polimorfizminin TGFβ1 geni üzerinde fonksiyonel bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. TGFβ1 geni T29C polimorfizmi açısından genotiplendirdiğimiz Preeklampsili ve control guruplarının genotip ve allel sıklıkları arasında herhangibir fark bulmadığımız için bu polimorfizmin Preeklampsinin oluşumu ile ilgili bir ilişkisi olup olmadığı konusunda birşey söylemek mümkün değildir. Yapılan çalışmalarda TGFβ1 geni ile PE arasındaki ilişkinin varlığı konusunda tartışmalı sonuçlar bulunduğu bilidirilmiştir. Bu konu ile ilgili daha fazla çalışmanın gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, Transforme edici büyüme faktörü beta 1 geni, T29C polimorfizmi, RFLP, Gebelik

Not: Çalışmamız Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince TF2014BAP2 nolu proje olarak desteklenmiştir.