The Effect of Gabapentin on Preoperative Anxiety and Postoperative Analgesia in Breast Cancer Surgery


GÜLEÇ E.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.39, no.2, pp.315-322, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Page Numbers: pp.315-322

Abstract

Purpose: The goal of this study was to evaluate the effect of pre-emptive gabapentin administration on anxiety and on postoperative tramadol requirement in patients undergoing breast cancer surgery.
Material and Methods: After obtaining the local ethics committee approval and written informed consent, sixty-two patients with ASA physical status I-II aged 18-60 years and scheduled for breast cancer surgery were included into our study. They were randomly allocated into two groups. As control group did not receive premedication, the other group received 600 mg gabapentin per orally. We performed STAI-2 (The State-Trait Anxiety Inventory-2) and preoperatively STAI-1 (The State-Trait Anxiety Inventory-1) in both groups. Heart rate, systolic and diastolic blood pressure were recorded intraoperatively. 30 minutes before the end of surgery, 1mg.kg-1 tramadol was administered intravenously for postoperative analgesia. Patient controlled analgesia device was used intravenously to provide postoperative analgesia. Postoperative VAS scores and postoperative tramadol requirement at 5, 10, 15, 30, 45th and 60th minutes and at 4, 8, 12, 24th hours were recorded.
Results: Demographic data, hemodynamic values during the surgery, and anxiety scores were not different between two groups. Heart rate at 10th and 60th minutes intraoperatively, tramadol requirement and VAS scores postoperatively were significantly reduced in gabapentin group compared with control group (p<0.05) excluding VAS scores at the 5th, 10th minutes and .6th hours.
Conclusion: We concluded that pre-emptive orally gabapentin reduced the total amount of tramadol consumption and provided effective analgesia and lower pain scores without hemodynamic side effect but did not affect the STAI-1 anxiety scores.

Key words: Anxiety, Gabapentin, Patient controlled analgesia, Pre-emptive analgesia

 


 

Amaç: Bu çalışmada meme kanseri nedeniyle opere olacak olgularda preemptif amaçlı uygulanan oral gabapentinin preoperatif anksiyete ve postoperatif ağrı kontrolü üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmaya yaşları 18-60 yaş arasında değişen ASA I-II grubu toplam 62 meme kanserli olgu alınmış olup çalışma prospektif, randomize ve çift kör olarak yürütülmüştür. Olgular iki gruba ayrılmış ve hepsine preoperatif Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Birinci gruptaki olgulara operasyondan bir saat öncesi gabapentin 600 mg tablet oral yoldan verilmiş, cerrahiden hemen önce Durumluluk Kaygı Ölçeği uygulanırken 2. gruptaki olgulara yalnızca operasyon öncesi Durumluluk Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Her iki gruba da postoperatif analjezi amacıyla operasyon bitiminden 30 dk önce 1mg/kg i.v. tramadol uygulanmıştır. Postoperatif ağrıyı değerlendirmek amacıyla postoperatif Vizüel Analog Skala değerleri ile total tramadol tüketimi değerlendirilmiştir.
Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri, operasyon süreleri, hemodinamik değerleri ve anksiyete skorları birbirine benzer olup intraoperatif 10. ve 60. dakikalarda ölçülen kalp atım hızı değerleri, postoperatif 24 saatte toplam tramadol tüketimi, postoperatif 5., 10. dk ve 6. saat dışındaki VAS değerleri gabapentin verilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,05)
Sonuç: Meme kanseri nedeniyle opere olacak olgularda oral preemptif gabapentinin hemodinamik yan etkilere yol açmaksızın postoperatif dönemde etkin bir analjezi ve düşük ağrı skorları sağladığı, 24 saatlik toplam tramadol tüketimini azalttığı, durumluk kaygı düzeylerini ise etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Gabapentin, Hasta kontrollü analjezi, Preemptif analjezi