BRAF POZITIFLIĞI AMELOBLASTOMA ‘NIN KADERINI DEĞIŞTIREBILIR MI?


Bayram E., Asaroğlu Rüzgar H.

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 April - 28 June 2024, vol.169, no.169, pp.210-211

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 169
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.210-211
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Ameloblastoma baş boyun tümörlerinin %1 ini maxiilamandibular

kaynaklı tümörlerin de %10 unu oluşturan diş minesinden

köken alan benign karakterde olmasına rağmen lokal agresif seyirli

ve yüksek nüks oranına sahip yumuşak doku tümörüdür. Nadir

de olsa metastaz yapabilir. Asıl tedavisi cerrahi olup kemoterapi ve

radyoterapiye cevap vermez. Ameloblastomada yaklaşık % 70 BRAF

V600E mutasyonu görülür. Bu çalışmamızda agresif seyirli ameloblatoma

ve braf pozitifliğinin klinik önemini sunan tek merkez vaka serisini

sunmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde agresif seyirli nüks ameloblastom tanısı

olan ve beraberinde BRAF pozitifliği saptanan 3 hastanın hastalık

öyküsünü, almış oldukları tedavileri ve tedavilere klinik cevaplarını

inceledik.

Bulgular: Çalışmamızdaki hastalardan erkek olanların yaşları 17

ve 18 iken; kadın hastanın yaşı 43 tü. Bir hasta ( 43 yaş ) retromolar

trigondan tanı alıp mandibula rezeksiyonundan yaklaşık 9 yıl sonra

sol retromaksiller lokal nüks saptanınca bakılan braf+ liği üzerinde

braf inhibitörü tedavisi başlandı. Tedaviden 8 ay sonra radikal mastektomi

olup radyoterapi uygulandı. Takipte lokal nüks olan hastaya

loka cerrahi tedavi uygulandı ve tedaviye devam edildi. Diğer hasta (

18) sağ ramus mandibuladan ameloblastik odontosarkom tanısı aldı

ve sonrasında braf+ saptanması üzerine braf inhibitörü tedavisi başlandı.

20 ay stabil progresyonsuz izlendi ve nüks gözlenmedi. Diğer

hasta (17 yaş ) oral kavite biyopsiden ameloblastom tanısı aldı ve

Braf + liği saptanan hastaya braf inhibitörü tedavisi başlandı 28 ay

progresyonsuz izlendi. Sonrasında lokal nüks olması üzerine sol mar-jinal mandibulektomi operasyonu yapıldı.Hasta braf tedavisi altında

remisyonda takip edilmektedir.

Sonuç: Braf pozitif Ameloblastoma hastalarında braf inhibitör tedavisi

cerrahi tedaviye olanak sağlamakta, lokal ve uzak nüksü önlemekte,

uzun hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalım katkısı sunmaktadır.

Kemoterapiye ve radyoterapiye cevap vermeyen agresif seyirli bu

tümörlerde yeni bir tedavi umudu olmaktadır.