THE EFFECT DYNAMIC AND INTERACTIVE COMPUTER AIDED SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT


Tekdal M. , Taşkın T.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.2, pp.101-112, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35379/cusosbil.678745
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.101-112

Abstract

This study is a quasi-experimental study conducted to investigate the effect of education provided with the help of dynamic and interactive computer-aided MEB Vitamin teaching software in Science and Technology courses on the academic achievement of students. The pretest-posttest control group design of the experimental method was used. Two classes were randomly selected to form the experimental and control groups. The experimental group consisted of 35, and the control group consisted of 33 students. In the study, the 5/C class, which is the experimental group, was taught with the computer-assisted MEB Vitamin software in addition to traditional teaching, and the 5/B class, which was the control group, was taught with the traditional teaching method. The Force and Movement Achievement Test developed by the researchers was used to collect the data of the experimental study. The achievement test was applied to the groups participating in the study as a pre-test before the experimental procedure, a posttest after the procedure, and a retention test two weeks later. Data analysis was done with SPSS statistical program, t-test, arithmetic mean and standard deviation were used for statistical analysis. The obtained data were tested at the .05 significance level. In the results of working; It has been found that the dynamic and interactive computer-assisted teaching method in Science and Technology lessons is significantly more effective than the traditional method on the success of the students.

Bu çalışma, Fen ve Teknoloji dersinde dinamik ve etkileşimli bilgisayar destekli MEB Vitamin öğretim yazılımı yardımıyla yapılan eğitimin öğrencilerin akademik başarısına etkisini araştırmak için gerçekleştirilen yarı deneysel bir çalışmadır. Deneysel yöntemin ön test-son test kontrol gruplu deseni kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarını oluşturmak için iki sınıf rastgele belirlenmiştir. Deney grubu 35, kontrol grubu 33 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada deney grubu olan 5/C sınıfında geleneksel öğretimin yanı sıra bilgisayar destekli MEB Vitamin yazılımı ile, kontrol grubu olan 5/B sınıfında ise geleneksel öğretim yöntemiyle ders işlenmiştir. Deneysel çalışmanın verilerini toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen Kuvvet ve Hareket Başarı Testi kullanılmıştır. Başarı testi, araştırmaya katılan gruplara deneysel işlem öncesi ön test, işlem sonrasında son test, ve iki hafta sonra ise kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS istatistik programı ile yapılmış, istatistiksel analizlerden t-testi, aritmetik ortalama, ve standart sapma kullanılmıştır. Elde edilen veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Çalışma sonucunda; Fen ve Teknoloji dersinde, dinamik ve etkileşimli bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin başarısına geleneksel yöntemden anlamlı düzeyde daha etkili olduğu bulunmuştur.