VALUES AND VALUE EDUCATION ACCORDING TO STUDENTS OF EDUCATION FACULTY


Creative Commons License

Sabancı O., Altıkulaç A.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.5, no.13, pp.1881-1932, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to put forward students’ opinions about value education and values the students who were in the 3rd and 4th grade of education faculty. Survey model was used as the main research design in the study. A criterion sampling method was used to determine the participants. As the study group, a total of 472 pre-service teachers who were studying at 3rd and 4th grade in the Faculty of Education Social Studies Education, Primary Education, Pre-school Education, Science Education and Turkish Language Teaching departments from two different state universities were included in the survey. "Value Education Written Opinion Form" prepared by the researchers was applied to pre-service teachers in order to collect the data. In addition to the personal information questions about the variables of gender, department and value education, there were open-ended questions to determine their views about what values were considered more important by the preservice teachers, how to teach and evaluate values. In the process of developing the form, the questions prepared by the researchers were presented to the experts' opinions and necessary corrections were made according to the feedback. The intelligibility of the resulting draft form was tested by applying to a sufficient number of pre-service teachers for trial. After this application, the form was made ready for the actual application as a result of the necessary arrangements. The data obtained through the form was analyzed by means of content analysis method and presented in the form of tables; findings were discussed with the support of the literature. This comparative study has revealed possible similarities and differences on views of the pre-service teachers with different branches who have studied in different departments of the Faculty of Education.

Bu araştırma, eğitim fakültesinin 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin değerler ve değer eğitimi konusundaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada temel araştırma tasarımı olarak tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcıları belirlemek için ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak, iki ayrı devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplamda 472 öğretmen adayı araştırmaya dâhil edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından hazırlanan “Değer Eğitimi Yazılı Görüş Formu” uygulanmıştır. Formda cinsiyet, bölüm ve değer eğitimine ilişkin ders alıp/almama değişkenlerine ilişkin kişisel bilgilere yönelik soruların yanı sıra, öğretmen adaylarının hangi değerleri daha çok önemsediği, değerlerin nasıl öğretilmesi ve değerlendirilmesi ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yer almıştır. Formun geliştirilmesi sürecinde, araştırmacılar tarafından hazırlanan soruların uzman görüşlerine sunulması ve dönütlere göre gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmıştır. Elde edilen taslak yazılı görüş formu, deneme amacıyla yeterli sayıda öğretmen adayına uygulanarak anlaşılabilirliği sınanmıştır. Bu uygulama sonrasında form, gerekli düzenlemeler sonucunda asıl uygulama için hazır hale getirilmiştir. Form aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek öğretmen adaylarının değerler eğitimi ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular tablolar halinde gösterilerek bulgular, literatür desteği ile yorumlanarak tartışılmıştır. Karşılaştırma içeren bu araştırma, Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerine öğrenim görmüş olan farklı branşlara sahip olacak öğretmen adaylarının değerlerle/değer eğitimiyle ilgili görüşlerindeki olası benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmıştır.