THE DEVELOPMENT OF SPORTS TOURISM IN NATIONAL LITERATURE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON POSTGRADUATE THESES


Yıldırım O.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.43, pp.319-331, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.319-331

Abstract

Abstract

Sports tourism, which is a important area of tourism, especially to different regions of tourism and in terms of the spread to the whole year should be supported in Turkey. In this context, it is aimed to examine the general structure and features of the sports tourism area by using bibliometry technique and to reveal the development process in the national literature. For this purpose, the postgraduate theses on sports tourism on the internet database of the Higher Education Council National Thesis Center were scanned on 14.01.2020. On screening, a total of 61 theses were reached, 43 of which were masters and 18 of them were doctoral theses. As a result of the study, it was determined that there has been a slight increase in the thesis writing on sports tourism in recent years, and Gazi and Akdeniz Universities have provided the greatest contribution in this regard. 39.3% of theses are written in the departments of tourism related and 29.5% in the departments of physical education and sports related. The most frequently written subject is the general determination of the sports tourism potential. This was followed by golf tourism in the second place and trekking in the third place. It was determined that quantitative research method and survey technique (47.5%) were mainly used in theses. It has been determined that Turkish sources are mostly used in master theses and foreign sources are used in doctoral theses.

Keywords: Sport tourism, Bibliometry, Postgraduate theses.

Öz

Turizmin önemli bir alanı olan spor turizminin özellikle turizmin farklı bölgelere ve tüm yıla yayılması açısından Türkiye’de gelişiminin desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda spor turizmi alanının genel yapısının ve özelliklerinin bibliyometri tekniğinden yararlanılarak incelenmesi ve ulusal alan yazında gelişim sürecinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla 14.01.2020 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin internet veri tabanında yer alan spor turizmi konulu lisansüstü tezler taranmıştır. Yapılan taramada 43’ü yüksek lisans, 18’i doktora tezi olmak üzere toplam 61 teze ulaşılmıştır.

Çalışma sonucunda, son yıllarda spor turizmini konu alan tez yazımında az da olsa artış olduğu, bu konuda en büyük katkıyı

Gazi ve Akdeniz Üniversiteleri’nin sağladığı belirlenmiştir. Tezlerin %39,3’ü turizm ile ilgili ana bilim dallarında, %29,5’i ise beden eğitimi ve spor ile ilgili ana bilim dallarında yazılmıştır. En çok tez yazılan konu spor turizmi potansiyelinin genel olarak belirlenmesidir. Bunu ikinci sırada golf turizmi ve üçüncü sırada doğa yürüyüşü izlemiştir. Tezlerde ağırlıklı olarak nicel araştırma yönteminin ve anket tekniğinin (%47,5) kullanıldığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans tezlerinde ağırlıklı olarak Türkçe kaynakların, doktora tezlerinde ise yabancı kaynakların kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, Bibliyometri, Lisansüstü tez.