Cognitive Process And Mental Imaging in Art Education


NARİN H. , ERALDEMİR B.

International Conference and Exhibition: Creative and Innovative Approaches in Education, Science and Arts, Priştine, Kosova, 18 - 20 Ekim 2017, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Priştine
  • Basıldığı Ülke: Kosova
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Sanat ürünün var olmasını sağlayan bilişsel süreç, sanat eğitiminin öncelikli araştırma alanıdır. Bilişsel süreç, bilgiyi seçme, anlamlandırma, yorumlama, yeni bir organizasyon içerisinde uzun süreli belleğe aktarma, yeni bilgi ile uzun süreli bellekte var olan diğer bilgiler arasında ilişki kurmayı içerir. Yaratıcı bireylerin bilişsel süreçlerinin, yaşantılar, güdülenmişlik düzeyleri ve pek çok içsel faktörden farklı biçimlerde etkilendiği varsayılır. Bu nedenle bu bilginin, özel bir biçimde yapılandırılmış bilgi olması beklenir. Yaratıcı kapasite ya da yaratıcı keşiflerde özellikle dikkat çeken bilişsel becerilerden biri zihinsel imgelemdir. Hayalgücü, imgeyi anımsama gücü, benzerlik ilişkisi kurma gibi içerisinde bir çok yetiyi barındıran çok boyutlu bir süreçtir. Bu çalışmada da sanat eğitimini bilişsel süreçler açısından inceleyerek zihinsel imgelemenin ne olduğu ve sanat eğitimiyle nasıl ilişkilendirildiği üzerinde durulacaktır. Bu çalışma sonucunda sanat eğitimi veren programların, öğrencilerin duyuşsal ya da psikomotor becerilerin geliştirmesinin yanında sanatsal becerilerinin gerisinde yatan bilişsel süreçlere yönelik  farkındalıklarını geliştireceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırma zihinsel imgeleme ile yaratıcı yetiler arasındaki bağlantıya dikkat çekmesi açısından da önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, bilişsel süreç, imge, zihinsel imgeleme

The cognitive process leading to the existence of artwork is the primary research field of art education. The cognitive process involves choosing information, signification it, interpreting it, transferring it to a long-term memory within a new organization, and establishing a relationship between new knowledge and other information that exists in long-term memory. It is assumed that the cognitive processes of creative individuals are influenced in different ways than experiences, levels of motivation and many internal factors. For this reason, this information is expected to be structured information in a special way. One of the remarkable cognitive skills, especially in the creative capacity or creative discovery is mental imagery. It is a multidimensional process that includes a lot of talents such as imagination, recalling ability of image, establishing similarity. In this study, it will be examined what is mental imagery and how is related to art education by examining art education in terms of cognitive processes. As a result of this study, it is thought that arts education programs will improve students' awareness of the cognitive processes behind artistic skills as well as the development of emotional or psychomotor skills. In addition, this study is also important in drawing attention to the link between mental imaging and creative abilities.

Keywords: Art education, cognitive process, image, mental imaging