Kur'an'ı Kerim'de Zaman Kavramı


Creative Commons License

DÖNER E.

Adana 2015 Uluslararası İslam & Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi, Adana, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2015, ss.605-612

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.605-612

Özet

İnsanoğlu tarih boyunca zamanı/dehri anlama ve anlamlandırma gayreti içinde olmuştur. İnsan yaşamının ve düşünsel faaliyetinin temel para-digmalarından biri olan zaman, ilk nazarda çoğumuza aşina gelse de, tanımlan-maya çalışınca ilk veçhesini kaybederek bir varoluş problemi olduğunu hisset-tirmektedir. Bu bağlamda zaman konusunda birçok farklı görüş ileri sürülmüş, hemen hemen her toplum kendi kültür ve düşünce yapısına uygun bir şekilde zamanı tanımlama yoluna gitmiştir.

Human being have sought to understand and interpret “time (al-dahr)” throughout history. Time, one of the basic paradigms of human life and intellectual efforts, shows itself, as we attempt to define it, as an existence prob-lem by loosing the first face, even it looks familiar at the first view. In this con-text, many opinions related time have been expressed, and almost every society has defined “time” according to its culture and mentality.