OYUNLAŞTIRMA TEMELLİ MOBİL UYGULAMADAN ELDE EDİLEN OYUN BAŞARISININ AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİNİN VE AKADEMİK BAŞARIYI YORDAMA GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ


KOÇAK Y. , ÖZONUR M. , SOLMAZ M. İ. , UĞUR A. K. , İLİN Ş. Ç.

Sosyal Bilimler Dergisi, sa.12, ss.431-444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.431-444

Özet

Bu çalışmada, mobil tabanlı oyunlaştırma uygulamasına katılan Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin uygulamadan aldıkları toplam seviye puanları ile ara sınav puanları arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin ortaya çıkarılması ve seviye puanlarının ara sınav başarısının yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca cinsiyet açısından da farklılık olup olmadığı incelenmiştir.

Araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf Bilgisayar Donanımı dersini alan 32 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgiler Formu ve Akademik Başarı Testi kullanılmıştır.

İstatistiksel analizler sonucunda çalışma grubundaki örneklem verilerine göre oyundan alınan puanlar ile ara sınav notları arasında anlamlı bir doğrusal ilişki olmadığı gözlenmiştir. Doğrusal ilişkinin anlamlı olmadığı ya da istatistik modelin yetersiz olduğu modele logaritmik dönüşüm uygulanıp istatistiksel analizler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak değişkenler arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonraki aşamada yordayıcı değişkenin yordanan değişken ile ilişkisi regresyon analizi teknikleri kullanılarak incelenmiştir.

In this study, it was aimed to determine whether Çukurova University Adana Vocational School of Higher Education Computer Programming students who participated in mobile-based game application is a predictor of the midterm success of the students' total level scores and the level and direction of correlation of them. It is also examined whether there is a difference in terms of gender.

This research is a descriptive survey study. The participants of this research include 32 freshman undergraduate students who are enrolled Computer Hardware course at Çukurova University Adana Vocational School of Higher Education Computer Programming. The data have been collected with Demographic Questionnaire and Academic Success Test.

As a result of the statistical analyzes, it was observed that there was no significant linear relationship between scores obtained from the game and the midterm scores according to the sample data in the study group. The logarithmic transformation was applied to the model in which the linear relationship was not significant or the statistical model was inadequate and the statistical analyzes were repeated. Consequently, it was verified that there is a nonlinear relationship between variables. In the next step, the relationship between the predictor variable and the predicted variable was examined using regression analysis techniques.