Doğurganlığın Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Sahra Altı Afrika Ülkeleri için Bir Uygulama


Creative Commons License

Akın C. S. , AYTUN C. , AKTAKAS B. G.

The Journal of Academic Social Sciences Studies, pp.109-122, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Sciences Studies
  • Page Numbers: pp.109-122

Abstract

The aim of this study is to investigate socio-economics determiners of
the fertility in empirical sense.   In this frame, income level, primary scholl
enrollment of female, female labor force participation, urbanization and life
expectancy of female which are thought to affect the Sub-
Saharan African countries fertility rate,  were all questioned by panel data
analysis method. In the scope of this study, the data of 37 Sub-Sahara countries
were contributed to the analysis for the period of 1991 to 2011. As to the results 
of the analysis it was found that negative relationship between the income level,
female labor force participation, urbanization and fertility rate, besides positive
relationship was found between life expectancy of female, primary scholl
enrolment of female and fertility. 
Key Words: Fertility,  Primary Scholl Enrollment of Female, Female
Labor Force Participation, Urbanization, Life Expectancy

Bu çalışmanın amacı doğurganlığın sosyo-ekonomik belirleyicilerinin
ampirik olarak sorgulanmasıdır. Bu çerçevede Sahra Altı Afrika ülkelerinin
doğurganlık düzeyine etki ettiği düşünülen gelir düzeyi, ilkokullaşma oranı,
kadınların işgücüne katılımı, kentleşme ve kadınların doğuşta yaşam
beklentisinin olası etkileri panel veri analizi yöntemi ile sorgulanmıştır. Çalışma
kapsamında 37 Sahra Altı Afrika ülkesinin 1991-2011 yıları arasına ait verileri
analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Sahra Altı Afrika ülkelerinde
gelir düzeyi, kadınların işgücüne katılımı ve kentleşme ile doğurganlık
arasında negatif yönlü bir ilişki bulunurken ve doğuşta yaşam beklentisi ve
kadınların ilkokullaşma oranı ile doğurganlık arasında pozitif yönlü ilişki
bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler:  Doğurganlık, Kadınların İlkokullaşma Oranı,
Kadınların İşgücüne Katılımı, Kentleşme, Doğuşta Yaşam Beklentisi