Non Hodgkin Lenfoma Nedeni İle Splenektomi UygulananHastaların Retrospektif Analizi


Creative Commons License

Sarıtaş A. G. , Altıok M., Dalcı K. , Ülkü A. , Gül M. O. , Yalav O. , ...Daha Fazla

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, cilt.58, sa.3, ss.344-348, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 58 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Ege Klinikleri Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.344-348

Özet

Amaç: Non Hodgkin Lenfoma (NHL) lenfoid sistemin proliferatif bir

hastalığıdır. NHL cerrahiyi, subtip analizini,postoperatif komplikasyon ve sağ

kalımı literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Splenektomi operasyonu sonrası histopatolojik inceleme

ile NHL tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. 490 splenektomi hastası

arasından 26 NHL tanısı alan hasta bulundu.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 62,03 (32-83) olarak tespit edildi. 26

hastanın 10’u (%38,4) erkek,16’sı (%61,6) kadın cinsiyette idi. Sekiz hasta

hipersplenizme bağlı sitopeni, 3 hasta kemik iliği biyopsisi ve lenf bezi

biyopsisi ile tanı konulamadığı için, 15 hasta masif splenomegaliye bağlı

semptomlar nedeni ile opere edildi. Postoperatif dönemde 8 hastada

komplikasyon görüldü. Bu komplikasyonlar diyafragma laserasyonu

(n=1), pankreatik fistül(n=1), batın içi seroma(n=2), atelektazi(n=3) ve yara

yeri enfeksiyonu(n=3) gözlendi. Patolojik incelemede 18 hasta Diffüz B

hücreli lenfoma, 1 hasta Foliküler lenfoma, 1 hasta Hairy cell lösemi ve 6

hasta splenik marjinal zonelenfoma tanısı aldı. Uzun dönem takiplerinde 14

hastanın Hematoloji Onkoloji poliklinik takibinin tam iyileşme nedeni ile

sonlandırıldığı, 2 hastanın lenfoproliferatif hastalık nedeni ile exitus olduğu

2 hastanın NHL dışı nedenle exitus olduğu ve 8 hastanın Hematoloji

Onkoloji poliklinik takibinin devam ettiği belirlendi. Ortalama dalak ağırlığı

680 gram (340-1850) olarak hesaplandı.

Sonuç: NHL tanılı hastalarda küratif veya semptomatik amaçlı, tanı

konulamayan ve dalak tutulumu mevcut olan şüpheli hastalarda

splenektomi uygulanması güncel tanı/tedavi modaliteleri arasında yerini

korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dalak, Splenektomi, NonHodgkinLenfoma