Examining the Ways of Preschool Education Teachers Implementing Language Activities


Gönen M., Ünüvar P., Yıldız Bıçakçı M., Koçyiğit S., Yazıcı Z., Orçan M., ...More

Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.23-40, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to determine the ways that teachers implementing language activities. The study group was composed of a total of 175 teachers working in centers of Adana, Ankara, Antalya, Karabük and Konya. The data were collected using a questionnaire form developed by the researchers. According to the results of the study, majority of teachers allocated up to half an hour to language activities in their daily programs. Most of the teachers state that they include these activities because they believe that they are effective in supporting children’s language development. Teachers prefer to have a conversation with students before the language activities. After the language activities, teachers frequently asks students to order events and also ask questions about the characteristics of the character. Teachers often use books and puppets as a tool in their language activities. Its found that data show and slides are the least used tools

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin dil etkinliklerini uygulama biçimlerini belirlemektir. Çalışma grubunu Adana, Ankara, Antalya, Karabük ve Konya il merkezlerinde görev yapan toplam 175 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin çoğunluğu dil etkinliklerine günlük programlarında yarım saate kadar yer ayırmaktadır. Yine öğretmenlerin çoğunluğu bu etkinliklere çocukların dil gelişimini desteklemede etkili olduğunu düşündüğü için yer vermektedir. Öğretmenler dil etkinlikleri öncesinde genellikle öğrencilerle sohbet etmeyi tercih etmektedir. Öğretmenler dil etkinlikleri sonrasında ‘olay sıralaması ve kahramanlarının özellikleri ile ilgili sorular sorma’ etkinliğini sıklıkla yapmaktadır. Öğretmenler dil etkinliklerinde araç olarak çoğunlukla kitaplar ve kuklaları kullanmaktadırlar. Data show ve slaytlar ise en az kullanılan araçlardır.