Dalak İnfarktı: Tek Merkez Deneyimi


Creative Commons License

Dalcı K. , Sarıtaş A. G. , Gül M. O. , Ülkü A. , Gümüş S., Kaycı Y., ...Daha Fazla

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.182-186, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 58 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Ege Klinikleri Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.182-186

Özet

Amaç: Dalak infarktı nadir görülen ve klinikte hasta değerlendirmesi sırasında

ayırıcı tanıda ilk planda akılda tutulmayan bir hastalıktır. Bu sebeple klinikte

değerlendirme sırasında hastalığın radyolojik ve cerrahi değerlendirmesinde

diğer hastalıklar ile karışabilmektedir. Bizde çalışmamızda dalak infarktı

patolojisi gelen hastalar değerlendirilerek hastalığın tanısının preoperatif

dönemde konularak tedavisinin kolaylaşması için deneyimlerimizi paylaşmak

istedik.

Gereç ve Yöntem: Tarafımızca opere edildikten sonra patolojisi dalak infaktı

gelen hastalar analiz edilerek çalışmaya dahil edildi ve demografik bilgileri,

preoperatif dalak infarktı risk faktörleri ile tanı ve radyolojik görüntülemeleri

değerlendirilerek analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 3 (% 30) ü kadın, 7 (%70) si erkekti. Hastaların yaş

ortalaması 56,6 (aralık 23-95, ortanca 58) idi. Hastaların 7’sı elektif, 3’ü acil

şartlarda operasyona alındı. Acil şartlarda operasyona alınan hastalara araç içi

trafik kazası, splenik ven trombozu ve mide perforasyonu sebebi ile

splenektomi yapılmıştır. Preoperatif dönemde 6 hastaya Ultrasonografi (USG),

10 hastaya da Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkikleri yapıldı. Splenomegali 8 (%

80) hastada tespit edildi. Hastaların 3’ü antikoagülan tedavi kullanmaktaydı.

Sonuç: Karın ağrısı ile başvuran ve görüntüleme yöntemlerinde dalak ile ilgili

bir patoloji düşünülen olgularda ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir

hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Dalak, Splenektomi, Infakt