Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Panel Veri Analizi


Creative Commons License

AYTUN C.

Akademik Bakış, no.44, ss.1-14, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Akademik Bakış
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Bu çalışmanın hedefi farklı gelir gurupları için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin varlığını
araştırmaktır. Bu amaçla ampirik model  5 gelir gurubunda 83  ülke için 1981-2010  periyodunu
kapsayacak şekilde uygulanmıştır.    Çevresel Kuznets Eğrisi  hipotezini  test etmek üzere panel
birim kök, eşbütünleşme ve tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular Çevresel Kuznets Eğrisi
hipotezinin geçersiz olduğuna işaret etmektedir.   Bu durum  gelir artışı ile çevre kirliliğinin
azalacağını ileri süren politikaları etkisiz kılmaktadır. Sonuçlar çevre kirliliğini azaltmak üzere
aktif politikaların izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Karbondioksit Emisyonu, Gelir,   Enerji Tüketimi,
Panel Veri Analizi 

The objective of this study is to  investigate the existence of Environmental Kuznets Curve hypothesis for different income groups. For this purpose, empirical models have been
applied for 83 countries in five income groups for the years from 1981 to 2001.  In order to test the Environmental Kuznets Curve hypothesis panel unit root, cointegration and estimation methods are used. Results indicate that the Environmental Kuznets Curve hypothesis is invalid. This situation invalidates the policies which assert that environmental pollution decreases with income growth. Findings reveal that active policies must be implemented in order to decrease
environmental pollution.

Key Words: Environmental Kuznets Curve, CO2 emissions, Income, Energy Consumption, Panel
Data Analysis