CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERDE UYGULANAN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN VE YAPILAN HATALARIN ANALİZİ: ORTAOKUL ÖRNEKLEMİ


BAL A. P. , Karacaoğlu A.

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.3, pp.313-327, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.313-327

Abstract

The main porpuse of this study is to find out algebraic verbal problem solution strategies of 6th, 7th and 8th grade students and their mistakes related to acquisition part of the algebra and equations unit takes part in secondary school mathematics curriculum. Totally 1017 students from 6th, 7th and 8th grade students educating at medium socio economic level of central districts of Adana province, formed working group of this survey research. As data collection tool “Identification Form of Algebraic Verbal Problems Solution Strategies and Mistakes of Students” developed by researchers was used in the study. As a result of research it was found out that secondary school students especially use systematic distribution, inverse operation, ordering after division, empirical and equation strategies in solving of algebraic verbal problems and as error type, they frequently make logic and calculation errors.

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul matematik öğretim programının cebir ve denklemler konusuyla ilgili yer alan kazanımları doğrultusunda; ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme stratejileri ve yaptıkları hataların belirlenmesidir. Tarama modeline göre desenlenmiş bu araştırmanın çalışma grubunu Adana ili merkez ilçelerine bağlı (Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir) orta sosya ekonomik düzeyde öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 1017 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Çözme Stratejilerini ve Hatalarını Belirleme Formu” uygulanmıştır. Öğrencilerin bu formda verdikleri yanıtlar Lee ve Chang (2012) tarafından oluşturulan Stratejilere Göre Cebirsel Problem Çözmede Akıl Yürütme Kategorilerine göre analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin cebirsel sözel problemlerin çözümünde özellikle sistematik dağıtma, ters işlem, bölme sonrası düzenleme, deneme yanılma ve denklem kurma stratejilerini kullandıkları ancak şekil çizerek sayma, grafik (tablo) yoluyla kontrol etme, görselleştirme yoluyla yapıyı yakalama, orantısal akıl yürütme, sayısal akıl yürütme, genel çözüm arama gibi stratejileri ise çok az kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan araştırmada; öğrencilerin cebirsel sözel problemlerin çözüm sürecinde en çok mantık ve işlem hataları yaptıkları ortaya konmuştur.