INVESTIGATION OF THE MEDIATOR EFFECT OF IRRATIONAL BELIEFS IN ROMANTIC RELATIONSHIP IN RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE TOWARDS GENDER EQUALITY AND DATING VIOLANCE


Kurt İ. E.

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract


 The differences between women and men are divided into gender based differences and gender equality based differences. Gender differences are the differences caused by the characteristics of the gender (women has a fertility feature, men’s beard grows etc.). Gender equality differences are the emotions, behaviors, roles and features that societies teach boys and girls, and individuals who grow up with these teachings in the process of socialization perceive them as a feature of gender over time. Society's teachings, gender roles and patterns revealed the problem of inequality. The attitude towards this inequality can be affected by many factors. One of these is the attitude towards violence experienced in dating relationships. Flirting is at the core of female-male relationships, and unfortunately, violence is often seen as physical, emotional and digital violence in flirting relationships as seen in all areas of society. Perception of violence in different dimensions also affects individuals' perceptions of gender equality. Another variable that has an impact on the intensity of dating and gender equality in romantic relationships is the irrational beliefs of individuals about romantic relationships. Unrealistic expectations and irrational beliefs in different dimensions such as relationship, partner, time spent together, and differences can cause problematic perceptions in relationships. In this context, the purpose of this study is to examine the mediating effect of irrational beliefs about romantic relationships between attitude towards dating violence and attitude towards gender equality. The study group of the research consists of 256 (69%) female and 116 (31%) male 372 university students. The age range of the participants varies between 18 and 30, 137 (37%) of the participants have had a relationship before, but now they do not exist, 92 (25%) have never had a relationship, and 143 (38%) have a relationship now.

In the research, Intimate Partner Violence Attitude Scale (Demirtaş, Hatipoğlu-Sümer and Fincham, 2017) to measure the attitude towards violence in dating relationships (Demirtaş, Hatipoğlu-Sümer and Fincham, 2017), the Gender Equality Scale (Gözütok, Toraman, and Acar-Erdol, 2017) to measure the attitude towards gender equality. In order to measure irrational beliefs, the Irrational Romantic Relationship Beliefs Scale (Sarı and Owen, 2015) was used in. SPSS 20 and AMOS 23 package programs were used in the analysis of the data. When the findings were examined, it was observed that irrational beliefs had a partial mediating effect on the relationship between attitude towards violence and attitude towards gender equality.

Keywords: Gender equality, dating violence, irrational beliefs.

Kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar cinsiyetten kaynaklı farklılıklar ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Cinsiyet farklılıkları cinsiyetin getirdiği (kadının doğurganlık özelliğinin olması, erkeğin sakalının uzaması vb)  özelliklerden kaynaklı farklılıklardır. Toplumsal cinsiyet farklılıkları ise toplumların erkek ve kız çocuklarına öğrettikleri,  toplumsallaşma sürecinde bu öğretilerle büyüyen bireylerin zamanla bunları cinsiyetin özelliğiymiş gibi algıladığı duygu, davranış, rol ve özelliklerdir. Toplumun cinsiyetlere dair öğretileri, cinsiyet rolleri ve kalıpları eşitsizlik problemini ortaya koymuştur. Bu eşitsizliğe dair tutum ise birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bunlardan biri de flört ilişkilerinde yaşanan şiddete yönelik tutumdur. Flört ilişkisi kadın erkek ilişkilerinin temelinde yer alır ve ne yazık ki şiddet toplumun her alanında görüldüğü gibi flört ilişkilerinde de fiziksel, duygusal ve dijital şiddet olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Farklı boyutlardaki şiddet durumlarına yönelik algılama bireylerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik algılamalarını da etkilemektedir. Romantik ilişkilerde flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik algı üzerinde etkisi olan bir başka değişken bireylerin romantik ilişkilere dair akılcı olmayan inançlarıdır. İlişki, partner, beraber geçirilen zaman, farklılıklar gibi farklı boyutlarda gerçekçi olmayan beklentiler ve akılcı olmayan inançlar, ilişkilerde problemli algılamalara neden olabilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, romantik ilişkilere dair akılcı olmayan inançların, flört şiddetine yönelik tutum ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutum arasındaki aracı etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 256 (%69)’u kadın, 116 (%31)’sı erkek 372 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların Yaş aralığı 18 ile 30 arasında değişmekte olup katılımcılardan 137’sinin (%37) daha önce ilişkisi olmuş ama şuan yok, 92’sinin (%25) ilişkisi hiç olmamış ve 143’ünün (%38) şuan bir ilişkisi vardır.

Araştırmada flört ilişkilerinde şiddete yönelik tutumu ölçmek için Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (Demirtaş, Hatipoğlu-Sümer ve Fincham, 2017), toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumu ölçmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği (Gözütok, Toraman ve Acar-Erdol, 2017), ilişkide akılcı olmayan inançları ölçmek için ise Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (Sarı ve Owen, 2015) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 ve AMOS 23 paket programları kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde flört ilişkilerinde şiddete yönelik tutum ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutum arasında ilişkide akılcı olmayan inançların kısmi aracı etkisi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti, akılcı olmayan inançlar.