Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi


BATAN F., ÖZÇİFÇİ A.

Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.102-110, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it was aimed to determine some physical properties of Uludağ fir (Abies bornmülleriana Mattf.), 
oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) woods impregnated with waste of boron 
oil. For this purpose, the samples were impregnated with two different methods according to ASTM-D 1413 
standards. In the first method, full cell method, for an hour the wood materials were vacuumed for an hour and then 
they were impregnated under 4 atm for an hour. As for the second method, test samples were immersed in waste 
boron oil for an hour. The result of the experiments show that the highest amount of retention, retention ratio, unburnt 
pieces and ash were observed on Scotch pine samples by using immersing method, the highest density, temperature, 
CO2 and CO were observed in beech samples by using pressure method. The highest weight loss was occurred on 
beech pressure control and the highest O2 ratio was observed on Abies control test samples. As a conclusion, the 
wood material should be impregnated by pressure method if it is to be used in the fields which will be exposed to 
physical pressure. 
Keywords: Impregnation, Waste Boron Oil, Combustion, Wood Material
Bu çalışmada, sanayi atığı bor yağı ile emprenye edilmiş Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana 
Mattf.), Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) odunlarının bazı fiziksel 
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, deney örnekleri ASTM-D 1413 esaslarına göre iki 
farklı metodla emprenye edilmiştir. Birinci metotta 1 saat ön vakum - 1 saat 4 atm basınç altında 
emprenye sıvısına tabi tutulup dolu hücre metodu, ikincisinde ise normal şartlarda 1 saat daldırma metodu 
uygulanmıştır. Deneyler sonucunda, en yüksek retensiyon miktarı, retensiyon oranı, yanmamış parça ve 
kül basınç metoduyla emprenye edilen sarıçam örneklerde, yoğunluklar ve sıcaklık, CO2, CO basınç 
metoduyla emprenye edilen kayın odunu örneklerde, ağırlık kaybı kayın kontrol örneklerinde, O2 göknar 
kontrol örneklerde elde edilmiştir. Sonuç olarak ağaç malzemenin fiziksel özelliklerinin değişeceği 
yerlerde atık bor yağı kullanılarak basınç yöntemiyle emprenye edilmesi önerilebilir. 
Anahtar Sözcükler: Emprenye, Bor Yağı, Yanma, Ağaç Malzeme