Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Mali Kural Önerisi


YURDADOĞ V. , AKÇA H. , Bozatlı O.

2nd International Congress Turkic World on Education Sciences and Social Sciences / 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.327-334

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 6
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.327-334

Abstract

FISCAL RULE PROPOSAL FOR SUSTAINABLE SOCIAL SECURITY SYSTEM

ABSTRACT

The current 65th article of the Constitution covers the borders of the economic and social duties of the state. The article is of great importance in terms of the functioning of the Turkish social security system. The above-mentioned high-level norm makes it necessary for the state to act in accordance with the priorities for its purposes and, however, draw a kind of financial border that reveals that these goals can only be fulfilled in the extent of the financial resources competence. As a result, the Turkish social security system continues to make a chronic deficit, although this article draws a financial limit, and it also needs regular high budget transfers every year. One of the most basic and perhaps most prominent reasons behind these chronic deficits is the exposure of the Social Security institution to political interventions. Because the constitution of the Constitution can be interpreted in two different ways. First of all, when the state is interpreted as having the possibility to go back on social security expenditures by advocating this matter, secondly, as a constitutional norm, social expenditure is overdue by omitting Article 65 of the Constitution in accordance with the understanding of the social state. For these reasons, it is to present a policy proposal for the control of unsustainable chronic deficits that the work of this study falls into the subject and purposeful Turkish Social Security System and to draw a rational perspective for the sustainable social security system. This perspective is the application of nominal fiscal rule to the Turkish Social Security System in recent years to become a universal norm in economic literature. In the paradigm, why the fiscal rule should be applied and how the fiscal rule should be applied should be examined and the study will be concluded.

Key Words: Turkish Social Security System, Constitution, Fiscal Rule

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN MALİ KURAL ÖNERİSİ

ÖZ

Anayasanın devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları başlığı altındaki mevcut 65. Maddesi Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin işleyişi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bahsi geçen üst düzey norm niteliğindeki madde devletin, amaçlarına uygun önceliklere göre hareket etmesini gerekli kılmakta ve bununla beraber bu amaçların ancak mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirebileceğini ortaya koyan bir nevi mali sınır çizmektedir. Söz konusu madde her ne kadar mali bir sınır çizse de sonuç olarak Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, kronik bir şekilde açık vermeye devam etmekte, aynı zamanda her yıl düzenli olarak artan yüksek bütçe transferlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu kronik açıklarının ardında yatan en temel ve belki de en öne çıkan sebeplerden biri Sosyal Güvenlik Kurumunun politik müdahalelere maruz kalmasıdır. Zira bahsi geçen Anayasa maddesi iki farklı şekilde yorumlanabilmektedir. İlk olarak devletin bu maddeyi ileri sürerek sosyal güvenlik harcamalarında kısıntıya gitme imkânının bulunması olarak yorumlanırken, ikinci olarak bir diğer anayasal norm olarak karşımıza çıkan sosyal devlet anlayışı gereği sosyal harcamalarda Anayasanın 65. Maddesi atlanarak haddinden fazla harcama yapılmasıdır. Bu nedenlerledir ki, bu çalışmanın konusu ve amacı Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin içine düştüğü sürdürülemez kronik açıkları kontrol altına almaya yönelik politika önerisi sunmak ve beraberinde sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için rasyonel bir perspektif çizmektir. Bu perspektif, Türk Sosyal Güvenlik Sistemine son yıllarda ekonomi literatüründe evrensel bir norm haline gelmeye namzet mali kural uygulamasıdır. Paradigma olarak neden mali kural uygulanması gerektiği, nasıl bir mali kural uygulamasının olması gerektiği ülke örnekleri irdelenerek çalışma neticelendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Anayasa, Mali Kural