The effect of apparatus use on athletes' attention performance in sports branches playing with ball: pilot study


Creative Commons License

İNCE G. , Yıldırım A.

International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences, cilt.4, ss.122-130, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.122-130

Özet

Amaç: Bu çalışma, top ile oynanan spor branşlarında aparat kullanımının, sporcu dikkat

performansı üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışmaya, Gaziantep’te bir ortaokulda okuyan yaş ortalamaları

13,53±0,59 olan 52 sporcu [küçükler (12yaş) ve yıldızlar (15yaş); 23 hokeyci (aparat: hokey

sopası), 29 hentbolcu (aparat kullanılmıyor)] ile 35 sedanter olmak üzere toplam 87 kişi (40 kadın,

47 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların dikkat düzeylerini belirlemede; D2 dikkat testi

kullanılmıştır. Türkiye’de D2 testinin sporcular ve sedanterler üzerine geçerlik ve güvenirlik

çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, araştırmacılar tarafından demografik özellikleri belirlemek

amacıyla mini bir anket uygulanmıştır. Verilerin normal dağılımları için Kolmogorov-Smirnow

ve Shapiro-Wilk testi sonuçlarına bakılmıştır. Veriler, normal dağılım göstermediği için

karşılaştırmalarda, non-parametrik testlerden Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.

Bulgular: Hokey ve hentbol sporu ile uğraşan katılımcıların, haftada ortalama 3,00±0,00 gün

ve günde 2,00±0,00 saat düzenli spor yaptıkları belirtilmektedir. Hokeycilerin ortalama spor

yaşının 3,30±0,77yıl iken, hentbolculerin 2,48±0,5yıl olduğu görülmüştür. Tüm grupların seçici

ve sürekli dikkat ile ilgili puan ortalamalarına bakıldığında; sporcuların (hokeyci ve hentbolcü)

Toplam Madde (p=0,023), Toplam Madde-Hata, (p=0,004), Konsantrasyon Performansı

(p=0,023) değerlerinin, sedanter öğrencilerden daha iyi çıktığı görülmüştür. Ancak, aparat

kullanılan hokey ve aparat kullanılmayan hentbol oyuncuları arasında dikkat puanları yönünden

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Spor branşlarında aparat kullanımının, sporcuların dikkat performansları üzerine bir etkisinin olmadığını vurgulayabiliriz.

Aim: It was aimed that the comparison of the attention of hockey, handball and sedantary persons

in this study.

Methods: A total of 87 participants including 52 players (23 hockey, 29 handball) and 35

sedentary who attended to the middle school in Gaziantep and had a mean age of 13.53±0.59,

participated voluntarily. D2 attention test was applied to participants. The validity and reliability

of D2 test were conducted for athletes and sedentary in Turkey. In addition, a mini-questionnaire

was applied by researchers to determine their demographic characteristics. The Shapiro-Wilk test

was examined for normal distributions. Kruskal Wallis test was used for comparisons.

Results: It was observed that hockey and handball players played regularly (3.00±0.00 days a

week and 2.00±0.00 hour a day). The average sporting age of the hockey players was 3.30±0.77

years whereas the handball players were 2.48±5.00 years. Sedentary individuals were seen not to

participate in an activity regularly. When the mean scores of all the groups regarding the selective

and sustained attention are examined; Total Number of Items, Total Number of Errors and

Concentration Performance were better than those of sedentary. But, there is no significant

difference was found between hockey (use of apparatus) and handball players (non-use of

apparatus).

Conclusion: We can emphasize that the use of apparatus in sports branches has no effect on

attention performance of athletes.