Sınıf Öğretmenliği A.B.D.?De Okuyan 4.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği.)


FETTAHLIOĞLU P., matyar f., özcan m.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, pp.303-313, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

The main purpose of this research is to determine the level of goal realization of Elementary School Teaching 4th grade students in the scope of “Living Things and Life Unit” of 1st grade science and technology lesson. In addition, the interchangeability of gender and graduated school in their level of goal realization are also studied. The research is held in 2006-2007 Spring semester, at Çukurova University, Faculty of Education, Elementary School Teaching Department, on 47 male and 53 female 4th grade students – 100 students in total. An achievement test of Science lesson is applied for collecting data. When the findings are analyzed through the answers of 24 questions from the “Living Things and Life Unit” of Science lesson that asked to the students of Çukurova University, Faculty of Education, Elementary School Teaching Department; the correctly answered questions are as following: 29% 1-12 questions, 38% 13-15 questions, 33% 16-14 questions. According to these findings, it can be said that 4thgarde students who attended to elementary school teaching have got enough knowledge about “living things and life” unit. In addition, there is no significant difference in goal realization according to their gender and graduated school.

Key words: Science Teaching, Teacher Education, Subject Matter Knowledge

 

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı;  sınıf öğretmenliği A.B.D’de öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin ilköğretim 1. kademe Fen ve Teknoloji dersinin Canlılar ve Hayat öğrenme alanı üniteleri kapsamındaki hedefleri gerçekleştirebilme düzeylerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin hedefleri gerçekleştirme düzeylerinin; cinsiyetleri ve mezun oldukları okula göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma 2006–2007 yılı bahar yarıyılı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D’de öğrenim gören 47 erkek 53 kız olmak üzere toplam 100 dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen fen bilgisi başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D’de öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin ilköğretim birinci kademedeki canlılar ve hayat öğrenme alanı üniteleri kapsamındaki toplam 24 soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde öğrencilerin %29’unun 1–12 arası; % 38’inin 13 – 15 arası ; % 33’ünün de 16–14 arası soru yapabildiği belirlenmiştir. Bu sonuca ilişkin sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin Canlılar ve Hayat öğrenme alanı kapsamında yeterli bilgi donanımına sahip olmadıkları söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri ve mezun oldukları okul türü ile hedefleri gerçekleştirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Konu Alan Bilgisi