ANALYSIS OF THE PETROLEUM REFINERY EMPLOYEES? PERCEPTION RELATED TO OCCUPATONAL SAFETY (MERSİN/ATAŞ SAMPLE)


Creative Commons License

SARI H., GÜNEYLİ H.

International Symposium On Occupational Health And Safety In Mining?2019 03-04 Ekim 2019 Adana/TÜRKİYE I 03-04 October 2019 Adana/TURKEY, Adana, Turkey, 3 - 04 October 2019, pp.625-638

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.625-638

Abstract

The aim of this research is to determine the petroleum refinery employees’ views related to occupational safety. The research was carried out based on employees’ views of ATAŞ Petroleum Refinery. This study was carried out the scope of the survey method and the data of the study was collected from 65 employees in 2019. In the research, “Occupational Safety Scale” was used as data collection tool. This scale, which consists of 32 items in one dimension, was developed by Williamson et al. (1997) and adapted to Turkish by Atay (2006). The data obtained from the scale were analyzed by SPSS 24.0 program. ANOVA, and t-test statistical techniques were used to analyze the data. As a result of the research, employees’ perceptions related to occupational safety were found in “intermediate” level. Moreover, as a result of the research, it was found that employees’ perceptions differed significantly in terms of “gender”, “occupational echelon” and “education level” variables. Therefore; it is suggested to conduc

Bu araştırmada, petrol rafinerisi çalışanlarının iş güvenliği hakkındaki algılarının analizi hedeflenmiştir. Araştırma, ATAŞ, Petrol Rafinerisi’nde çalışan işgörenlerin görüşlerine dayalıdır. Tarama modeli kapsamında yapılan çalışma, 2019 yılında 65 işgörenden sağlanan verilerin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “İş Güvenliği Ölçeği” kullanılmıştır. Tek boyut altında 32 maddeden oluşan bu ölçek, Willamson vd., (1997) tarafından geliştirilmiş; Atay (2006) tarafından ise Türkçe’ye uyarlanmıştır. Çalışmada ilgili ölçek aracılığıyla ele edilen veriler SPSS 24.0 programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ANOVA ve t-test istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların iş güvenliğine ilişkin algılarının “orta” düzeyde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, çalışan görüşlerinin “cinsiyet”, “mesleki kademe” ve “eğitim seviyesi” değişkenleri bağlamında anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Bundan dolayı, bu değişkenlerdeki anlamlı farklılıkların nedenlerini saptamaya yönelik araştırmaların yapılmasının önemi ortaya çıkmıştır.