Güneş Pili Uygulamaları için ZnO Yaprak Benzeri Nanoyapı Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi


Eşgin H., Alp E., Genç A., Çağlar M.

23. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 21 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilme kapasitesi olan yarıiletken fotovoltaik hücreleri geliştirmek adına çinko oksit (ZnO) nanoyapıları elde edilmiş ve bazı yapısal ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. Güneş pillerinde fotoelektrot malzeme olarak da kullanılan ZnO nanoyapıları Zn(NO3)2.6H2O (çinko nitrat) başlangıç tuzu kullanılarak hidrotermal sentez yöntemi yardımıyla üretilmiştir. Üretim esnasında farklı yüzey aktif malzemeler ve reaktantlar kullanılarak morfolojik ve yapısal özelliklerinin optimize edilmesi ve daha verimli metal oksit malzemelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sentezlenen ZnO yarıiletken malzemesinin morfolojik özelliklerini belirlemede Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), yapısal özelliklerini belirlemede X-ışınları Difraksiyonu cihazı kullanılmıştır. SEM ve STEM görüntüleri yardımıyla çinko nitrat varlığında sentezlenen ZnO yapılarının; reaktant olarak NaOH kullanıldığında yaprak benzeri, KOH kullanıldığında çiçeğimsi şekilde kristallendiği görülmüştür. XRD kırınım desenlerinden ise sentezlenen ürünün kristal yapısı belirlenmiştir. Sentezlenen yaprak benzeri yapıdaki ürünlerin yüksek yüzey alanlarına sahip olmasından dolayı, fotovoltaik uygulamalarda yüksek verim vadedeceği öngörülmüştür.