Enformasyon Toplumu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

AYTUN C.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.2, ss.17-35, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.17-35

Özet

Gelişmiş  ülkelerde  sanayi  toplumunun  dönüşümünü  açıklayan  çalışmaların  gündemde  tuttuğu  yer  ve  popülaritesi 1970’li yıllardan beri giderek artmaktadır. Günümüzün enformasyon  toplumuna geçiş sürecinde enformasyon, bilgi ve  nitelikli  insan  sermayesi  önemi  kazanmaktadır.  Çalışmanın  birinci  amacı;  yaygın  şekilde  Enformasyon  Toplumu olarak anılan yeni toplumun arka planında ortaya çıkan endüstri toplumunun doğuşu ve gelişmesini açıklamak, ikinci amacı  ise;  endüstri  toplumunun  yerini  almakta  olan  enformasyon  toplumu  ile  ortaya  çıkan  kavramları  ve  bu  yeni toplumun genel karakteristiklerini ele alarak, Türkiye hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Enformasyon Toplumu, Bilgi Toplumu, Türkiye

In  developed  countries,  the  importance  and  popularity  of  the  studies  that  describing  the  transformation  of industrial society has been increasing since the 1970s. Today, in the process of transition into information society, the information,  knowledge and skilled human capital is gaining importance. The primary purpose of the study, to explain the emergence and development of industrial society on the background of the new society that is widely
referred  to as  information society. The second aim  is to make an assessment about  the  information society and
Turkey.
Keywords: Information Society, Knowledge Society, Turkey