BİLGİ GÜVENLİK FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Creative Commons License

RENÇBER Ö. F. , Mete S.

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, no.3, pp.800-823, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Page Numbers: pp.800-823

Abstract

In this study, the factors affecting the information security awareness behaviors of college students and the effect levels of these factors were examined. In order to measure the knowledge security awareness behavior was used Parsons et al (2013) developed by HAIS-Q (Human Aspects of Information Security Questionnaire) scale. Within the scope of Çukurova University Kozan Vocational School, 420 student questionnaires were selected by means of cross-sectional sampling method and the obtained data were analyzed primarily by exploratory factor analysis followed by structural equality modeling techniques. As a result of this study, the most important factors affecting information security awareness are password management, mobile internet usage, e-mail and internet usage and usage behavior of social network sites.

Bu çalışmada yüksekokul öğrencilerinin bilgi güvenlik farkındalığı davranışlarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin etki düzeyleri incelenmiştir. Bilgi güvenlik farkındalığı davranışlarını ölçebilmek için Parsons vd. (2013) tarafından geliştirilen HAIS-Q (İnsan Yönelimli Bilgi Güvenlik Farkındalığı Anketi) ölçeği kullanılmıştır. Çukurova Üniversitesi Kozan MYO kapsamında, bölümler arası kotalı örnekleme yöntemiyle seçilen 420 öğrenciye anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler öncelikle keşfedici faktör analizi ve ardından yapısal eşitlik modeli teknikleri ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda bilgi güvenlik farkındalığını en çok etkileyen faktörlerin şifre yönetimi, mobil internet kullanımı, e posta ve internet kullanımı ve sosyal ağ sitelerinin kullanım davranışları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.